f Fotografia

vedúci odboru:
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

FOTOGRAFIA
Kód odboru: 8625 Q

Vedúci odboru: Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.

PRIJÍMACIE KONANIE:
1. termín: 12. 06. 2024, 10:00
2. termín: 20. 08. 2024, 10:00

Štúdium Fotografie na Vyššom odbornom štúdiu Školy dizajnu je cestou ku kreativite, odbornosti a profesionálnemu rastu; poskytuje priestor na vyjadrenie vlastnej tvorivosti a rozvoj kreatívneho a kritického myslenia. Odbor kladie hlavný dôraz na individuálnu fotografickú tvorbu a osvojenie si všetkých fotografických techník a zručností, s prekročením hraníc smerom k multimediálnym procesom. Štúdium ponúka kvalitne vybavené ateliéry, moderné technológie spracovania obrazu a prístup k profesionálnej fotografickej technike. Teoretickú a ateliérovú časť výučby dopĺňajú špecializované workshopy vrátane odborných prednášok, ktoré sprostredkúvajú dôležité skúsenosti z praxe a spoluprácu so špičkovými fotografmi/kami a inštitúciami.
MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi a absolventky odboru sa môžu uplatniť ako kreatívni odborníci/čky v oblasti fotografie, ktorí sa vedia orientovať aj v jednotlivých umeleckých disciplínach a používať ich vo svojej profesii. Môžu sa uplatniť vo fotografických ateliéroch, grafických a reklamných agentúrach, v audio-vizuálnych médiách, filmových štúdiách a televíziách, či v akejkoľvek inej oblasti vizuálnej komunikácie. Môžu pracovať ako tvorcovia digitálnych obsahov, profesionáli v oblasti web dizajnu, marketingu a reklamy, vizuálnej komunikácie, audiovizuálnej tvorby a fotografie.