Študijná poradkyňa a školská psychologička

*

Mgr. Tereza Křečková

KONZULTAČNÉ HODINY:

Streda:
13:00 – 15:00 (pre pedagógov)

Piatok:
08:00 – 10:00 (pre študentov, dohodnuté konzultácie)
10:00 – 12:00 (pre študentov)
13:00 – 15:00 (pre rodičov)

Možnosť využitia aj online konzultácii pre študentov a rodičov po mailovom dohovore


KONTAKT:
e-mail: studijnaporadkyna@gmail.com
IG: @coach.tereza

>>> Užitočné rady ako zvládnuť prípravu na maturitu

_
Potrebujete psychologickú podporu v súvislosti s vojnou na Ukrajine? Liga za duševné zdravie ponúka rady ako psychicky zvládnuť aktuálnu situáciu a vyrovnať sa s ňou. K dispozícii je Vám aj nonstop Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566 a kontaktovať môžete aj našu školskú psychologičku - e-mail: studijnaporadkyna@gmail.com / IG: @coach.tereza Rady psychológov v súvislosti s vojnou na Ukrajine nájdete aj >>> TU:

Pre rodičov: Ako hovoriť o vojne na Ukrajine pred deťmi? Témou sa zaoberá podcast Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
Ukrajinské deti na Slovensku - podcast Výskumného ústavu detskej psychológie

*

ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA A ŠTUDIJNÉHO PORADCU:

> Poskytuje psychologické poradenstvo v škole pre študentov, učiteľov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania.

> Stará sa o študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

> Poskytuje konzultáciu pri riešení osobných problémov študentov.

> Poskytuje študentom pomoc v oblasti techník a štýlov učenia sa.

> Pomáha študentom 1. ročníkov pri adaptácii.

> Identifikuje a hľadá riešenia výchovných a vzdelávacích problémov študentov.

> Vykonáva preventívne činnosti a opatrenia na predchádzanie vzniku šikany a sociálno - patologických javov.

> Spolupracuje s pedagógmi a ostatnými odbornými zamestancami školy.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi pomáha riešiť konfliktné správanie študentov s prejavmi šikany.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi pomáha identifikovať a riešiť problémy v triednom kolektíve.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi identifikuje neprospievajúcich študentov, hľadá príčiny školského neúspechu a navrhuje spôsoby ako situáciu riešiť.

> Pomáha zlepšiť sociálnu klímu vo vzťahu študent – študent, študent – pedagóg, pedagóg – rodič, pedagóg – pedagóg.

> Pomáha zlepšiť klímu školy.

> Metodická pomoc pedagógom.

> Krízová intervencia.

> Administratívna činnosť – prípadová dokumentácia, evidencia konzultácii.


Kariérne poradenstvo v škole:

> Prieskum voľby povolania v spolupráci s triednymi učiteľmi.

> Realizácia testov profesnej orientácie.

> Individuálne poradenstvo pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu pre študentov a rodičov.Evidencia správ z vyšetrení z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP):

> Administratívna činnosť.

> Návrhy vyšetrení a rediagnostika v CPPPaP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania.

> Spolupracuje s pedagógmi na vytvorení IVVP pre integrovaných študentov.

> Zhromažďovanie správ a informácií o študentoch z vyšetrení z CPPPaP, pomoc učiteľom pri práci s integrovaným študentom.


Aktivity:

> Spolupráca a konzultácia s CPPPaP BA II. Podpora zo strany CPPPaP BA II.

> Zabezpečenie a organizácia tematických odborných a preventívnych besed pre študentov SŠ v spolupráci s CPPPaP BA II.


Užitočné odkazy pre študentov:

Efektívne učenie
- Pracovný zošit Nauč sa učiť

Duševné zdravie a poradenstvo
- www.dusevnezdravie.sk
- www.cpppapba2.sk
- www.ipcko.sk
- relaxačná technika na uvoľnenie napätia
- tipy a techniky na uvoľnenie

LGBTQ poradenstvo
- www.prizma-kosice.sk
- www.inporadna.sk
- www.transfuzia.org
- podcast Ako sa máš

Kyberšikana
- www.zodpovedne.sk
- www.kybersikanovanie.sk
- www.nehejtuj.sk
- www.pomoc.sk

Pomoc obetiam násilia
- www.prevenciakriminality.sk
- www.linkadeti.sk


>>> KAM PO UKONČENÍ ŠTÚDIA NA ŠKOLE DIZAJNU?

AKO_NA_VS,_aktualne_terminy_a_moznosti.pdf
Ako na VS
Ako na VS
Pre-deti-klinicke-rady-v-suvislosti-s-vojnovym-utokom-na-ukrajine
Pre-deti-klinicke-rady-v-suvislosti-s-vojnovym-utokom-na-ukrajine
Pre-rodicov-klinicke-rady-v-suvislosti-s-vojnovym-utokom-na-ukrajine-
Pre-rodicov-klinicke-rady-v-suvislosti-s-vojnovym-utokom-na-ukrajine-
Vojna na ukrajine
Vojna na ukrajine
1
1
2
2
3
3
Relaxacne techniky
Relaxacne techniky
Ako zvladnut stres
Ako zvladnut stres
Cetuj s nami
Cetuj s nami
7 zasad prevencie kybersikany
7 zasad prevencie kybersikany
Svetovy den dusevneho zdravia
Svetovy den dusevneho zdravia
Diskusna skupina CPPPaP
Diskusna skupina CPPPaP
Ako zvládnuť dištančné štúdium
Ako zvládnuť dištančné štúdium