Študijná poradkyňa a školská psychologička

*

Mgr. Tereza Křečková

KONZULTAČNÉ HODINY:
miestnosť č. 300, tretie poschodie

ŠTVRTOK:
8:00 – 16:00 / konzultácie pre študentky a študentov
16:00 – 17:00 / konzultácie pre rodičov

PIATOK:
12:00 – 14:00 / konzultácie pre študentky a študentov

Možnosť využitia online konzultácií a chatu cez IG: @coach.tereza

KONTAKT:
e-mail: studijnaporadkyna@gmail.com
IG: @coach.tereza

*

ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA A ŠTUDIJNÉHO PORADCU:

> Poskytuje psychologické poradenstvo v škole pre študentov, učiteľov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania.

> Stará sa o študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

> Poskytuje konzultáciu pri riešení osobných problémov študentov.

> Poskytuje študentom pomoc v oblasti techník a štýlov učenia sa.

> Pomáha študentom 1. ročníkov pri adaptácii.

> Identifikuje a hľadá riešenia výchovných a vzdelávacích problémov študentov.

> Vykonáva preventívne činnosti a opatrenia na predchádzanie vzniku šikany a sociálno - patologických javov.

> Spolupracuje s pedagógmi a ostatnými odbornými zamestancami školy.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi pomáha riešiť konfliktné správanie študentov s prejavmi šikany.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi pomáha identifikovať a riešiť problémy v triednom kolektíve.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi identifikuje neprospievajúcich študentov, hľadá príčiny školského neúspechu a navrhuje spôsoby ako situáciu riešiť.

> Pomáha zlepšiť sociálnu klímu vo vzťahu študent – študent, študent – pedagóg, pedagóg – rodič, pedagóg – pedagóg.

> Pomáha zlepšiť klímu školy.

> Metodická pomoc pedagógom.

> Krízová intervencia.

> Administratívna činnosť – prípadová dokumentácia, evidencia konzultácii.


Kariérne poradenstvo v škole:

> Prieskum voľby povolania v spolupráci s triednymi učiteľmi.

> Realizácia testov profesnej orientácie.

> Individuálne poradenstvo pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu pre študentov a rodičov.Evidencia správ z vyšetrení z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP):

> Administratívna činnosť.

> Návrhy vyšetrení a rediagnostika v CPPPaP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania.

> Spolupracuje s pedagógmi na vytvorení IVVP pre integrovaných študentov.

> Zhromažďovanie správ a informácií o študentoch z vyšetrení z CPPPaP, pomoc učiteľom pri práci s integrovaným študentom.


Aktivity:

> Spolupráca a konzultácia s CPPPaP BA II. Podpora zo strany CPPPaP BA II.

> Zabezpečenie a organizácia tematických odborných a preventívnych besed pre študentov SŠ v spolupráci s CPPPaP BA II.


Užitočné odkazy pre študentov:

Efektívne učenie
- Pracovný zošit Nauč sa učiť

Duševné zdravie a poradenstvo
- www.chutzit.sk
- www.dusevnezdravie.sk
- www.cpppapba2.sk
- www.ipcko.sk
- relaxačná technika na uvoľnenie napätia
- tipy a techniky na uvoľnenie

LGBTQ poradenstvo
- www.prizma-kosice.sk
- www.inporadna.sk
- www.transfuzia.org
- podcast Ako sa máš

Kyberšikana
- www.zodpovedne.sk
- www.kybersikanovanie.sk
- www.nehejtuj.sk
- www.pomoc.sk

Pomoc obetiam násilia
- www.stalosato.sk
- www.detstvobeznasilia.gov.sk
- www.zastavmenasilie.sk
- www.prevenciakriminality.sk
- www.linkadeti.sk


>>> KAM PO UKONČENÍ ŠTÚDIA NA ŠKOLE DIZAJNU?

AKO_NA_VS,_aktualne_terminy_a_moznosti.pdf
stredoskolska skupina
stredoskolska skupina
Plagatpomoci
Plagatpomoci
Relaxacne techniky
Relaxacne techniky
Ako zvladnut stres
Ako zvladnut stres
Cetuj s nami
Cetuj s nami
7 zasad prevencie kybersikany
7 zasad prevencie kybersikany
Svetovy den dusevneho zdravia
Svetovy den dusevneho zdravia
Diskusna skupina CPPPaP
Diskusna skupina CPPPaP