v Grafika vizuálnych komunikácií

vedúci odboru:
Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Bc. Jakub Tóth Bc. Jakub Tóth Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy Mgr.art. Eva Péč Brezinová, ArtD. Mgr.art. Eva Péč Brezinová, ArtD.


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8639 Q Grafika vizuálnych komunikácií

Absolventi študijného odboru sú pripravení navrhnúť, riešiť a technicky realizovať úlohy, ktoré súčasná prax grafiky vizuálnych komunikácií prináša.

Dokážu realizovať návrhy plagátov, pútačov, billboardov, dvojrozmerných i trojrozmerných reklamných prvkov. Vedia navrhnúť firemné logá, logotypy, značky, symboly a kompletnú firemnú identitu v podobe dizajn manuálov. Ponúkajú komplexné riešenia pre firmy, kultúrne inštitúcie, spoločenské akcie a realizujú rozsiahlejšie projekty vizuálnej identity a informačnej grafiky pre architektonické komplexy, výstavné areály, festivaly a iné veľké podujatia.

Študenti a študentky riešia aj typografické zadania, zalomenie textov a celkové grafické riešenie publikácií, ilustrovaných kníh, časopisov, umeleckých i firemných katalógov, kalendárov, bulletinov, bukletov, propagačných materiálov alebo prvkov akcidenčnej tlače.

Sú schopní navrhovať grafický dizajn v spojení s interiérom architektúry, priestorové prvky v exteriéri, informačno-orientačnú grafiku a 3D systémy v mestskom aj prírodnom prostredí. Vedia tvoriť dizajn obalov a darčekových predmetov, navrhnúť a technicky zrealizovať grafické stvárnenie webových stránok.

Absolventi ovládajú prácu s grafickými softvérmi Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Macromedia Flash a pod. Súčasťou ich nadobudnutých schopností je aj profesionálna prezentácia realizovaných návrhov a obhajoba zvolených riešení.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent sa uplatňuje ako kreatívny grafický dizajnér, tvorca v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu, v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách alebo v profesionálnych grafických štúdiách či v rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách a vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry.