Školský poriadok

Školský poriadok platný od 1. 9. 2023

Vnútorný školský poriadok je dokumentom, ktorý upravuje podľa platných školských predpisov práva a povinnosti žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave. Je zostavený v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s Metodickým pokynom č. 21/2011-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 65/2015 o stredných školách.

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa aj jej pravidlami zakotvenými v školskom poriadku.

 

↓ŠKOLSKÝ PORIADOK NA STIAHNUTIE↓

ŠKOLSKÝ_PORIADOK_od_01.09.2023.pdf