Personálne obsadenie

*

ZRIAĎOVATEĽ

Mgr. art. DALIBOR BAČA

—————————————————————————————

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽ:
Ing. MARTIN KOKLES

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA:
Mgr. Jaroslava Kholová, Mgr. Jana Mináriková
zastupkyna@ssus.sk


CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

RIADITEĽ: Mgr. art. DALIBOR BAČA

—————————————————————————————

PERSONÁLNY A EKONOMICKÝ ÚSEK

EKONOMICKÉ ODDELENIE
RNDr. Zdena Bačová
Mária Kovalčíková
Monika Bednáriková / +421 2 433 301 92 / bednarikova@ssus.sk

PERSONÁLNE ODDELENIE
JUDr. Katarína Starečeková / +421 2 433 301 92 / katarina.starecekova@ssus.sk

SEKRETARIÁT / TAJOMNÍČKA

Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk
ssus@ssus.sk

SPOLUPRÁCE, PROJEKTY, VÝSTAVY, PR

Mgr. art. Dalibor Bača
Mgr. Ľuboš Lehocký / lubos.lehocky@ssus.sk

ERASMUS+

Koordinátorky:
Mgr. Jaroslava Kholová
erasmusdesign@gmail.com
eng

Lucia Mináriková
erasmus.sd.fr@gmail.com
fra

GRANTOVÉ PROJEKTY

Viera Krátka
kratka@ssus.sk

—————————————————————————————

VEDÚCI ODBORNÝCH ODDELENÍ

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

P / Priemyselný dizajn / Mgr. art. Peter Ilčík / ilcik.peter@gmail.com
GA / Grafický a priestorový dizajn / Mgr. art. Tomáš Vicen / tomas.vicen@gmail.com
GB / Grafický dizajn / Mgr. Michal Mečár / m.mecar@gmail.com
Z / Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika / Mgr. art. Lukáš Šafař / lukas.safar@gmail.com
A / Animovaná tvorba / Mgr. art. Martin Snopek ArtD. / snopek.mato@gmail.com
F / Fotografický dizajn / Mgr. art. Jana Kirschnerová / kirschner.jana@gmail.com
O / Odevný dizajn / Mgr. Marianna Kajabová / marianna.kajabova@gmail.com
I / Dizajn interiéru / Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. / lorete.kristina@gmail.com

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

FMT / Filmová a mediálna tvorba / Mgr. art. Lukáš Šafař / lukas.safar@gmail.com
AT / Animovaná tvorba / Mgr. art. Martin Snopek ArtD. / snopek.mato@gmail.com
FO / Fotografia / Mgr. art. Jana Kirschnerová / kirschner.jana@gmail.com
ID / Interiérový dizajn / Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. / lorete.kristina@gmail.com
OTD / Odevný a textilný dizajn / Mgr. Marianna Kajabová / marianna.kajabova@gmail.com
GVK / Grafika vizuálnych komunikácií / Mgr. art. Róbert Szegény / robert.szegeny@gmail.com

VEDÚCA ODDELENIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

Mgr. Roman Balko

—————————————————————————————

TRIEDNI UČITELIA

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

I.GA,O – Mgr. Roman Balko
I.GB – Mgr. Tereza Křečková
I. A, F, Z – Mgr. art. Lukáš Šafář
I. I, P – Ing. Lenka Kurjanová
II. GA, GB – Mgr. art. Danica Ondrejovič
II. A, F, Z – Mgr. art. Denisa Havrľová
II. I, P, O – Ing. Lenka Kurjanová
III. GA, GB – Mgr. art. Miriam Kulacsová
III. A, F, Z – Mgr. Lucia Podhorská
III. I, P, O – Mgr. Roman Balko
IV. GA, O – Mgr. Marianna Kajabová
IV. GB, P, F – Mgr. Jaroslava Kholová

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

III. FMT – Mgr. art. Lukáš Šafář
III. FO – Ing. et Mgr. art. Kristián Németh, PhD.
I., II., III. GVK – Mgr. art. Vojtech Ruman
I., III. ID – Ing. et Mgr. Kristína Vargová, PhD.
I., II. TD – Mgr. Marianna Kajabová
III. OTD – Mgr. Marianna Kajabová

—————————————————————————————

ŠTUDIJNÁ PORADKYŇA A ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

Mgr. Tereza Křečková / studijnaporadkyna@gmail.com

KOORDINÁTOR PRE PROTIDROGOVÚ PREVENCIU

Mgr. Roman Balko

—————————————————————————————

GALÉRIA SUMEC

Mgr. art. Dalibor Bača
Mgr. Ľuboš Lehocký

—————————————————————————————

PEDAGOGICKÁ RADA

pedagogickí zamestnanci

—————————————————————————————

SPRÁVCA SIETE

Mgr. Dušan Kováč