Rada školy

Zasadnutia Rady školy
Rada školy sa schádza najmenej štyrikrát ročne.
Členovia Rady školy
Rada školy má  11 členov.
Dokumenty upravujúce činnosť RŠ
Školský zákon - Vyhláška MŠ SR o školskej samospráve - Štatút Rady školy