Rada školy

Zasadnutia Rady školy
​14. 11. 2022 Program: - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok...
Členovia Rady školy
Rada školy má  11 členov.
Dokumenty upravujúce činnosť RŠ
Školský zákon - Vyhláška MŠ SR o školskej samospráve - Štatút Rady školy