Poskytovanie informácií

IČO / DIČ
IČO: 317 929 52 DIČ: 2021406035
SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
*** POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ Miesto a čas sprístupňovania informácií a spôsob akým možno informácie získať (1) Informácie...