t Textilný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Júlia Jurinová

pedagógovia:
Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Tomáš Šetaffy Mgr. Jana Vaterková


FORMA ŠTÚDIA
3r. denné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul Dis. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8609 Q Textilný dizajn

ČO SA NAUČÍTE?

- zvládnuť textilné techniky: pletenie, háčkovanie, ručné tkanie, vyšívanie
- zvládnuť remeselné techniky: paličkovanie, plstenie, modrotlač, batika, macramé
- samostatne navrhnúť a realizovať textilný dezén (Adobe Illustrator, ručná tlač, sieťotlač, maľba na textil)
- uplatniť výtvarnú skladbu, dezén a dekor, raport, vzorovanie a väzbu pri navrhovaní
- samostatne navrhnúť a zhotoviť základné typy odevov (sukňa, blúzka, nohavice, šaty, sako, kabát)
- samostatne vytvoriť strihy a nákresy odevov a ich modelovú úpravu podľa vopred zvoleného materiálu a nákresu
- vhodne kombinovať a kreatívne využívať rôzne textilné materiály a techniky pri tvorbe odevu
- ovládať rôzne druhy šijacích a vyšívacích strojov, obsluhovať špeciálne stroje a žehliacu techniku
- uplatniť poznatky o textilných technikách v tvorivom procese a realizácii zákaziek s ohľadom na použité materiály, technické, estetické a ekonomické požiadavky
- vyhľadávať a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci
- mať prehľad v dejinách odievania a dejinách umenia
- základné vedomosti z ekonomiky a marketingu, aby ste si mohli založiť vlastnú značku
- multimediálne zaznamenávať, spracovávať a kultivovane prezentovať vlastnú tvorbu formou portfólia, výstavy alebo módnej prehliadky
- tvoriť tak, aby ste neškodili životnému prostrediu
- analyzovať a hodnotiť produkty textilného dizajnu z  technologického, funkčného, estetického a ekologického hľadiskaAbsolventi štúdia majú znalosti z dejín a teórie výtvarného umenia, dejín odevu, histórie i súčasných podôb a trendov textilného dizajnu a z náuky o textilných materiáloch a inováciách v textilnom dizajne.

Študentky a študenti vedia využívať kreatívnu kresliarsku štylizáciu a ovládajú módnu kresbu. Počas štúdia získavajú zručnosť v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu, čo im poskytuje priestor na naplnenie ich predstáv o originálnom módnom odeve. Textilné techniky vo výchovno-vzdelávacom procese prepájajú výtvarno - tvorivé vedomosti žiaka s remeselnou odbornosťou. Ich osvojenie je základom k následnému výtvarnému posunu a implementovania do súčasného myslenia v dizajne. K tomu patrí aj využitie netextilných materiálov (papier, plast, technické tkaniny, drôt, kov a iné). Na základe získaných znalostí a zručností dokážu absolventi transformovať voľnú tvorbu do podoby návrhu dezénu látky, textilných doplnkov a aplikácií v prepojení s odevným dizajnom. Textilný a odevný produkt vytvárajú netradičnými, experimentálnymi postupmi. Zapájajú sa do rôznych projektov (Erasmus+), výstav a súťaží v rámci SR i v zahraničí.MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi študijného odboru sú vzdelaní odborníci a odborníčky so schopnosťou samostatného výtvarného myslenia. V praxi si nachádzajú uplatnenie najmä ako profesionáli v navrhovaní a zhotovovaní textilných dezénov, doplnkov a aplikácií, módni návrhári a návrhárky. Dokážu založiť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v odbore. Môžu sa uplatniť aj ako módni poradcovia.