t Textilný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Júlia Jurinová, ArtD. Mgr. art. Júlia Jurinová, ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Zuzana Trtolová


FORMA ŠTÚDIA
3r. denné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul Dis. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8609 Q Textilný dizajn

ČO SA NAUČÍTE?

- zvládnuť textilné techniky: pletenie, háčkovanie, ručné tkanie, vyšívanie
- zvládnuť remeselné techniky: paličkovanie, plstenie, modrotlač, batika, macramé
- samostatne navrhnúť a realizovať textilný dezén (Adobe Illustrator, ručná tlač, sieťotlač, maľba na textil)
- uplatniť výtvarnú skladbu, dezén a dekor, raport, vzorovanie a väzbu pri navrhovaní
- samostatne navrhnúť a zhotoviť základné typy odevov (sukňa, blúzka, nohavice, šaty, sako, kabát)
- samostatne vytvoriť strihy a nákresy odevov a ich modelovú úpravu podľa vopred zvoleného materiálu a nákresu
- vhodne kombinovať a kreatívne využívať rôzne textilné materiály a techniky pri tvorbe odevu
- ovládať rôzne druhy šijacích a vyšívacích strojov, obsluhovať špeciálne stroje a žehliacu techniku
- uplatniť poznatky o textilných technikách v tvorivom procese a realizácii zákaziek s ohľadom na použité materiály, technické, estetické a ekonomické požiadavky
- vyhľadávať a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci
- mať prehľad v dejinách odievania a dejinách umenia
- základné vedomosti z ekonomiky a marketingu, aby ste si mohli založiť vlastnú značku
- multimediálne zaznamenávať, spracovávať a kultivovane prezentovať vlastnú tvorbu formou portfólia, výstavy alebo módnej prehliadky
- tvoriť tak, aby ste neškodili životnému prostrediu
- analyzovať a hodnotiť produkty textilného dizajnu z  technologického, funkčného, estetického a ekologického hľadiskaAbsolventi štúdia majú znalosti z dejín a teórie výtvarného umenia, dejín odevu, histórie i súčasných podôb a trendov textilného dizajnu a z náuky o textilných materiáloch a inováciách v textilnom dizajne.

Študentky a študenti vedia využívať kreatívnu kresliarsku štylizáciu a ovládajú módnu kresbu. Počas štúdia získavajú zručnosť v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu, čo im poskytuje priestor na naplnenie ich predstáv o originálnom módnom odeve. Textilné techniky vo výchovno-vzdelávacom procese prepájajú výtvarno - tvorivé vedomosti žiaka s remeselnou odbornosťou. Ich osvojenie je základom k následnému výtvarnému posunu a implementovania do súčasného myslenia v dizajne. K tomu patrí aj využitie netextilných materiálov (papier, plast, technické tkaniny, drôt, kov a iné). Na základe získaných znalostí a zručností dokážu absolventi transformovať voľnú tvorbu do podoby návrhu dezénu látky, textilných doplnkov a aplikácií v prepojení s odevným dizajnom. Textilný a odevný produkt vytvárajú netradičnými, experimentálnymi postupmi. Zapájajú sa do rôznych projektov (Erasmus+), výstav a súťaží v rámci SR i v zahraničí.MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi študijného odboru sú vzdelaní odborníci a odborníčky so schopnosťou samostatného výtvarného myslenia. V praxi si nachádzajú uplatnenie najmä ako profesionáli v navrhovaní a zhotovovaní textilných dezénov, doplnkov a aplikácií, módni návrhári a návrhárky. Dokážu založiť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v odbore. Môžu sa uplatniť aj ako módni poradcovia.