a Animovaná tvorba

vedúci odboru:
Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

ANIMOVANÁ TVORBA – VÝVOJ HIER
Kód odboru 8630 Q

Vedúca odboru: Mgr. Lenka Šišuláková / lenka.sisulakova@gmail.com

PRIJÍMACIE KONANIE:
1. termín: 12. 06. 2024, 10:00
2. termín: 20. 08. 2024, 10:00


Študenti a študentky odboru Animovaná tvorba so zameraním na vývoj hier získavajú počas štúdia široký prehľad v dynamickom svete súčasnej informačnej spoločnosti. Ich štúdium sa zameriava predovšetkým na herný priemysel a na tvorbu audiovizuálnych a multimediálnych príbehov. Zdokonaľujú svoje výtvarné schopnosti a techniky, s dôrazom na tvorbu obrazu a jeho význam v kontexte herného dizajnu. Oboznámia sa s kolaboráciou v tíme a priamou praxou v odvetí, čo ich dokáže najefektívnejšie pripraviť na budúce povolanie. Z teoretických predmetov sa budú venovať reklame a marketingu, podnikaniu v odbore a dejinám animácie a hier. Poslucháči sa venujú štúdiu level dizajnu, herným mechanikám, tvorbe grafiky, animácií, efektov, herných naratívov, animovaných cutscén a tvorbe celkovej vizuálnej identity či komplexnej dokumentácie projektu – GDD a ADD, čo im umožňuje aktívne prispievať k tvorbe komplexných herných projektov. Počas štúdia sa tiež rozvíjajú v dramaturgii príbehov a spôsobom, ako tieto príbehy interaktívne komunikovať s hráčmi a divákmi. Dôležitou súčasťou programu je aj práca s hernými enginmi Unity a Unreal engine.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi/-tky sú pripravení na kariéru v rôznych odvetviach tvorivého priemyslu. Môžu sa uplatniť v oblastiach ako filmová výroba, televízia, marketing, reklama, kreatívne štúdiá, vývoj hier a aplikácií, umelecká tvorba, vizuálne efekty, réžia, VFX, scrum master, animácia, grafika (2D/3D), rigging, herný dizajn, level dizajn, UI/UX dizajn, scenáristika a mnoho ďalších. Sú schopní prispievať do filmových a vývojárskych tímov ako animátori, dizajnéri, režiséri či scenáristi. Počas trojročného štúdia získajú ielen teoretické znalosti, ale aj praktické skúsenosti, čo im umožňuje bezproblémový vstup do pracovného života alebo pokračovanie v ďalšom akademickom vzdelávaní.