Prihláška na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Prihlášku na štúdium odovzdáva uchádzač/-ka na svojej základnej škole do 20. februára 2020, prijímacie skúšky na Škole dizajnu budú 16. marca. Náhradný termín pre tých, ktorí sa nemôžu talentoviek zúčastniť v riadnom termíne bude 31. 3. 2020.


ŠKOLA DIZAJNU:

- viac ako 20 rokov skúseností
- spolupráca so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+
- odborná prax, spolupráca s klientmi a pracovné stáže už počas štúdia
- tvorivé pobyty, exkurzie, návštevy výstav
- pravidelná výstavná účasť na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia
- individuálny prístup a priateľská atmosféra
- učitelia sú profesionálni dizajnéri a umelci
- vlastná galéria súčasného umenia
- 100% uplatnenie na trhu práce
- podpora mimoškolských študentských projektov
- pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi z oblasti dizajnu, umenia a médií


TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 20.2.2020
V prihláške uveďte kód školy - IČO: 317 929 52

TERMÍNY TALENTOVIEK:

1. termín:
16. 3. 2020

Náhradný termín
31. marec 2020
Prosíme, v prípade, že sa nemôžete zúčasatniť 1. termínu, informujte nás o tom mailom na ssus@ssus.sk alebo lubos.lehocky@ssus.sk


Škola poskytuje vzdelanie v štvorročnom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou vo ôsmych samostatných študijných odboroch v oblasti tvorby dizajnu a multimédií.

Odbory maturitného štúdia:

- Priemyselný dizajn

- Grafický a priestorový dizajn

- Animovaná tvorba

- Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

- Grafický dizajn

- Fotografický dizajn

- Odevný dizajn

- Dizajn interiéru

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa berú do úvahy aj študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole.


> Talentová skúška pre odbory priemyselný dizajn, grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn, dizajn interiéru a animovaná tvorba pozostáva z častí:

1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastných prác - 10 bodov
Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník
ZŠ (5 bodov) a vedomostný test (5 bodov).

Minimálny počet bodov na prijatie je 18 bodov.


> Talentová skúška pre odbor obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika pozostáva z častí:

1/ Kresba zátišia 7 bodov
2/ Storyboard 15 bodov
3/ Pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastných prác 18 bodov
Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ (5 bodov) a vedomostný test (5 bodov).

Minimálny počet bodov na prijatie je 18 bodov.

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava


Prihlášku na štúdium odovzdáva uchádzač na svojej základnej škole do 20. februára 2020.
V prihláške uveďte kód školy - IČO: 317 929 52


↓ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM ↓ KRITÉRIA TALENTOVÝCH SKÚŠOK ↓

Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole_MŠ.pdf temp_file_Talentové_skúšky_kritériá_od_1_2_20191.pdf