Prihláška na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Prihlášku na štúdium odovzdáva uchádzač/-ka na svojej základnej škole do 20. februára 2020.

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa berú do úvahy aj študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole.

Talentová skúška bude v roku 2020 pozostávať z dvoch častí:1. hodnotenie portfólia domácich prác
2. vedomostný test


1.
Žiak si vyberie z vlastnej tvorby max. šesť svojich výtvarných prác (alebo iných prác) podľa vlastného uváženia, zrealizovaných za posledné obdobie, a tie doručí Škole dizajnu elektronicky, poštou, alebo osobne. (info nižšie) Po zverejnení výsledkov talentoviek si uchádzači môžu svoje práce prevziať späť počas úradných hodín sekretariátu, resp. vo vopred dohodnutých termínoch.

2.
Súčasťou talentovej skúšky je aj vypracovanie vedomostného testu, ktorý bude uchádzačom doručený poštou, resp. si test pre svoj odbor môžete stiahnuť aj tu a otvoriť ho heslom, ktoré Vám bude doručené taktiež listom - poštou.

Vedomostné testy pre jednotlivé odbory na stiahnutie:
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> DIZAJN INTERIÉRU
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN + GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - VIRTUÁLNA GRAFIKA
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJNDoručenie prác a testov poštou:
Obal alebo obálka bude označená menom a priezviskom žiaka a na obálke sa uvedie odbor, na ktorý sa žiak hlási. Obálku prosíme zaslať na adresu školy: Súkromná škola umeleckého priemyslu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava do 20. 04. 2020.


Doručenie prác a testov elektronicky:
Vo formate „ZIP“, „RAR“ alebo v inom kompresnom archivačnom formáte na e-mail školy: ssus@ssus.sk.


Doručenie prác a testov osobne:
Rodič, zákonný zástupca, alebo ním poverená osoba prinesie obálku osobne v dňoch 17. 04. 2020 alebo 20. 04. 2020, v čase od 9:00 do 11:00 k vchodu do budovy školy. Pripravená služba ju prevezme pri samozrejmom dodržaní všetkých hygienických opatrení.

Hodnotenie testov a portfólia domácich prác bude vykonané pedagogickými komisiami jednotlivých odborov do 24.04.2020. Po tomto termíne si uchádzači môžu svoje práce prevziať späť.


>>> VÝSLEDKY talentových skúšok, resp. informácie o prijatí žiakov budú zverejnené na webovej stránke www.skoladizajnu.sk do 24. 04. 2020.
Prijatým žiakom bude zaslané rozhodnutie o prijatí do 3 pracovných dní poštou. Zápisný lístok zo základnej školy žiak zašle poštou na adresu školy do 15. 05. 2020 alebo podľa možností vzhľadom na aktuálny vývoj situácie.


>>> VIAC INFO - USMERNENIE K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2020↓ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM ↓ KRITÉRIA TALENTOVÝCH SKÚŠOK ↓

Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole_MŠ.pdf temp_file_Talentové_skúšky_kritériá_od_1_2_20191.pdf
1
1
2
2
3
3
4
4