Prihláška na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Škola poskytuje vzdelanie v štvorročnom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou v ôsmych samostatných študijných odboroch v oblasti tvorby dizajnu a multimédií.

TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 18. MAREC 2019

Odbory maturitného štúdia:

8221 M 05 Dizajn – Priemyselný dizajn

8221 M 11 Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

8259 M Animovaná tvorba

8294 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

8296 M Grafický dizajn

8297 M Fotografický dizajn

8298 M Odevný dizajn

8299 M Dizajn interiéru

Prihlášku na maturitné štúdium na Škole dizajnu pre školský rok 2019/2020 odovzdáva uchádzač/ka riaditeľovi/ke na svojej základnej škole do 20. februára 2019. Prijímacie skúšky na Škole dizajnu budú 18. marca 2019.
Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa berú do úvahy aj študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole.


TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK - 18. MAREC 2019

Talentová skúška pozostáva z troch častí:

1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov

Minimálny počet bodov na prijatie je 15 bodov.

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / Kód školy: 612701

↓ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM ↓

Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole_MŠ.pdf
.
.