Prihláška na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Škola poskytuje vzdelanie v štvorročnom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou v ôsmych samostatných študijných odboroch v oblasti tvorby dizajnu a multimédií.


ŠKOLA DIZAJNU:

- viac ako 20 rokov skúseností
- spolupráca so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+
- odborná prax, spolupráca s klientmi a pracovné stáže už počas štúdia
- tvorivé pobyty, exkurzie, návštevy výstav
- pravidelná výstavná účasť na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia
- individuálny prístup a priateľská atmosféra
- učitelia sú profesionálni dizajnéri a umelci
- vlastná galéria súčasného umenia
- 100% uplatnenie na trhu práce
- podpora mimoškolských študentských projektov
- pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi z oblasti dizajnu, umenia a médií


Odbory maturitného štúdia:

8221 M 05 Dizajn – Priemyselný dizajn

8221 M 11 Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

8259 M Animovaná tvorba

8294 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

8296 M Grafický dizajn

8297 M Fotografický dizajn

8298 M Odevný dizajn

8299 M Dizajn interiéru

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa berú do úvahy aj študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole.


Talentová skúška pozostáva z častí:

1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov
Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník
ZŠ (5 bodov) a vedomostný test (5 bodov).

Minimálny počet bodov na prijatie je 18 bodov.

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava
V PRIHLÁŠKE VYPLŇTE KÓD ŠKOLY - 31792952

↓ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM ↓ ČO SA V ŠKOLE DIZAJNU NAUČÍTE? ↓ KRITÉRIA TALENTOVÝCH SKÚŠOK ↓

Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole_MŠ.pdf INFO_SK.pdf
1
1
2
2
3
3
4
4