Prihláška na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Škola poskytuje vzdelanie v štvorročnom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou v ôsmych samostatných študijných odboroch v oblasti tvorby dizajnu a multimédií.

1. TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 18. MAREC 2019

>>>NÁHRADNÉ TERMÍNY: 25.4.2019 a 28.5.2019 od 08:30 hod.
Posledný možný termín absolvovania talentovej skúšky bude 18. jún 2019.


Odbory maturitného štúdia:

8221 M 05 Dizajn – Priemyselný dizajn

8221 M 11 Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

8259 M Animovaná tvorba

8294 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

8296 M Grafický dizajn

8297 M Fotografický dizajn

8298 M Odevný dizajn

8299 M Dizajn interiéru

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa berú do úvahy aj študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole.


Talentová skúška pozostáva z častí:

1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov
Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník
ZŠ (5 bodov) a vedomostný test (5 bodov).

Minimálny počet bodov na prijatie je 18 bodov.

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava
V PRIHLÁŠKE VYPLŇTE KÓD ŠKOLY - 31792952

↓ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM ↓ ČO SA V ŠKOLE DIZAJNU NAUČÍTE? ↓ KRITÉRIA TALENTOVÝCH SKÚŠOK ↓

Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole_MŠ.pdf INFO_SK.pdf Talentové_skúšky_kritériá_od_1_2_2019.pdf
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.