Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky všetkých odborov maturitného a vyššieho odborného štúdia majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj. Sú pripravení na úspešné fungovanie v podmienkach kreatívnych odvetví pracovného trhu, umeleckej praxe alebo na vysokoškolské štúdium výtvarného a výtvarno-technického zamerania.

Uplatnenie absolventov: Maturitné štúdium / VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

* Priemyselný dizajn / INTERIÉROVÝ DIZAJN
Absolventi a absolventky nachádzajú uplatnenie najmä v tvorivej spolupráci s architektmi, dizajnérmi, projektantmi, výrobnými firmami alebo s profesionálmi z oblasti vizuálnej a mediálnej komunikácie. Dosiahnuté vzdelanie im umožňuje vykonávať aj vlastné podnikateľské aktivity, uplatniť sa v rôznych typoch štátnych i neštátnych inštitúcií, v podnikateľských subjektoch alebo v zamestnaniach, kde sa vyžaduje primeraná úroveň teoretickej a praktickej prípravy v oblasti priemyselného a interiérového dizajnu a navrhovania kreatívnych priestorových riešení. Majú schopnosť samostatného praktického odborného výkonu. Uplatňujú sa ako kreatívni dizajnéri a dizajnérky v interiérových a architektonických štúdiách, dizajnéri vo výrobných firmách rôznych odvetví a ateliéroch priemyselného dizajnu alebo odborní kreatívni pracovníci projekčných kancelárií.

* Fotografický dizajn / FOTOGRAFIA
Absolventi fotografického dizajnu sa môžu uplatniť najmä vo sfére vizuálnej a mediálnej komunikácie - vo fotografických ateliéroch, v grafických a reklamných agentúrach, vydavateľstvách, vo filmových štúdiách a televíziách. Získané odborné vzdelanie z oblasti podnikania, reklamy a marketingovej komunikácie umožňuje absolventovi vykonávať aj vlastné podnikateľské aktivity v kreatívnom priemysle, umení a kultúre.

* Grafický a priestorový dizajn / GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Absolvent sa uplatňuje ako kreatívny grafický dizajnér, tvorca v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu, v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách alebo v profesionálnych grafických štúdiách či v rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách a vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry.

* Odevný dizajn / ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN
Absolventi študijného odboru odevný a textilný dizajn sú vzdelaní odborníci a odborníčky so schopnosťou samostatného výtvarného myslenia. V praxi si nachádzajú uplatnenie najmä ako profesionáli v navrhovaní a zhotovovaní odevov a odevných kolekcií, módni návrhári a návrhárky, tvorcovia autorských textílií a textilní dizajnéri. Dokážu založiť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v odbore. Môžu sa uplatniť aj ako módni poradcovia.

* ANIMOVANÁ TVORBA
Absolventi odboru Animovaná tvorba sa môžu uplatniť napríklad v prostredí filmovej výroby, televízie, reklamy, marketingu, kreatívnych štúdií a umeleckej tvorby ako samostatní profesionáli a tvorcovia komplexných prezentačných, reklamných či hudobných videí, animovaných prvkov webu, televíznych kampaní a upútaviek, autori animovaných filmov či špecialisti vizuálnych efektov, strihači, režiséri, alebo asistenti členov filmového a televízneho štábu.

* FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
Absolventi odboru Animovaná tvorba sa môžu uplatniť napríklad v prostredí filmovej výroby, televízie, reklamy, marketingu, kreatívnych štúdií a umeleckej tvorby ako samostatní profesionáli a tvorcovia komplexných prezentačných, reklamných či hudobných videí, animovaných prvkov webu, televíznych kampaní a upútaviek, autori animovaných filmov či špecialisti vizuálnych efektov, strihači, režiséri, alebo asistenti členov filmového a televízneho štábu.

* MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU
Absolventi môžu vykonávať odborné činnosti v manažérskych pozíciách a profesiách v štátnom, verejnom, ale aj súkromnom sektore, a to najmä v oblasti umeleckej praxe a realizácie kultúrnych aktivít rôzneho typu. Vedia sa uplatniť v rôznych umeleckých a kultúrnych inštitúciách, ale aj v reklamných a mediálnych agentúrach alebo masovokomunikačných médiách. Dokážu pôsobiť ako samostatní tvoriví pracovníci, pričom majú relevantné vedomosti a zručnosti z oblasti realizácie aktivít a projektov ako hudobné, filmové či divadelné festivaly, dizajnérske veľtrhy, festivaly výtvarného umenia alebo kultúrne aktivity v cestovnom ruchu.