Uplatnenie absolventov

Priemyselný dizajn

Absolventi odboru priemyselný dizajn teoreticky i prakticky ovládajú : základné odborné výtvarné prostriedky a postupy, strojársku a výtvarnú technológiu, nové technológie výpočtovej techniky viažuce sa k danej profesii, základy ergonómie v dizajne, základy ekológie a enviromentálnej výchovy, základy psychológie v dizajne, tvorbu dokumentácie a záverečnú prezentáciu spojenú s obhajobou. Sú schopní kreatívne reagovať na zadávané úlohy (tvorba nových konceptov po stránke ideovo - obsahovej aj formálne - konštrukčnej, inovovanie starších koncepcií, re - dizajn, stailing…). Vedia vytvoriť príslušnú výtvarno - technickú dokumentáciu (technické výkresy, skice, prezentačné kresby, prezentačný plagát v grafických 2D aplikáciách, ako napríklad Adobe Photoshop, Adobe Illustrator či ZWCUT). Sú pripravení vytvoriť počítačovú vizualizáciu v adekvátnej 3D aplikácii (CAD) napr. Rhinoceros, Cinema4D, Lumion, Brazil for Rhino). Môžu realizovať priestorové modely v mierke ručne či pomocou počítačom podporovaných postupov výroby (CAM) napr. Cut2D, Cut3D, Mach3. Realizujú funkčné i nefunkčné prototypy v príslušnej mierke. Navrhujú produkty pre rôzne odvetvia dopravy, ako napríklad kolobežka, bicykel, automobil, kosačka, ale aj odrážadlo pre deti či plávajúci robot na čistenie bazénov. Širokú skupinu tvoria výrobky pre nábytkársky sektor napríklad svietidlo, stolička, vešiak, zrkadlo či stôl. Asi najrozmanitejšiu sféru tvoria produkty spotrebného priemyslu, ako sú rôzne spotrebiče, doplnky do kuchyne napríklad nože, naberačky, dosky na rezanie zeleniny, misy, podnosy, ale aj flakón na vôňu, pet fľaša či fľaša na šampón, hodiny či vtáčia búdka . Poslaním odboru je v individuálnom tvorivom dialógu so študentom rozvíjať jeho kreatívne myslenie a výtvarné cítenie. Naučiť ho koncepčne myslieť a tvoriť, ponúkať prekvapivé riešenia, postavené na súčasných moderných postupoch pri tvorbe priemyselne vyrábaných výrobkov. Absolventi odboru sú pripravený na samostatnú prácu, ako aj na prácu v tíme ako stredný výtvarne-technický pracovník v rôznych oblastiach priemyselného dizajnu, interiérového dizajnu, v rôznych dizajnérskych štúdiách, projekčných kanceláriách, v poradenstve v oblasti spotrebného priemyslu, v reklamných agentúrach. Majú predpoklady na ďalšie štúdium špecializačné i vysokoškolské vo výtvarných či pedagogických odboroch.

Fotografický dizajn

Ťažiskom odborného vzdelávania vo vzdelávacom programe je oblasť fotografického dizajnu, v ktorom sú obsiahnuté všetky druhy a aspekty fotografie. Témy jednotlivých zadaní sú postavené tak, aby zahŕňali prevažne problematiku úžitkovej a aplikovanej fotografie – reklamná, módna, portrétna a reportážna fotografia, fotografia architektúry a plastiky, ale aj výtvarne štylizovanú fotografiu – fotografický dokument, ilustrácie, fotografia krajiny, inscenovaná fotografia. Na konkrétnych zadaniach sa študenti oboznamujú aj s funkciou a požiadavkami grafického dizajnu a s uplatnením typografie. Navrhujú grafické riešenia a realizujú jednotlivé formy grafického dizajnu, v ktorých fotografia nachádza uplatnenie ako napríklad reklamný inzerát, obrazová publikácia, plagát, kalendár, booklet hudobného alebo reprezentačného CD a podobne. Vo vyšších ročníkoch si osvojujú základy a technológiu videotvorby. Oboznamujú sa s princípmi tvorby a realizácie videodiela, na základe čoho realizujú vlastné videoprojekty podľa zadaní pedagóga. Súčasťou vzdelávacieho programu je znalosť práce na počítači v rámci grafických programov určených na postprodukciu fotografií, vektorovú grafiku, prácu s typografiou a programov určených na spracovávanie videozáznamu.Absolvent sa uplatňuje v oblasti mediálnej vizuálnej komunikácie ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti reklamy, fotografie, televíznej tvorby a filmu alebo v grafických štúdiách či vo fotografických médiách.

Grafický a priestorový dizajn

Štúdium pripravuje študentov pre činnosť vo všetkých médiách grafického dizajnu ako kreatívnej osobnosti. Vzdelávací program je postavený na osvojení si vedomostí, ich aplikácie pri realizácii dizajnu printových a digitálnych produktov ako sú logo, logotyp, typografia, plagát, jednotný firemný vizuálny štýl, obal, kniha, časopis, reklamné tlačoviny, web stránka. Študenti sa oboznamujú aj so základnými princípmi komunikácie grafického dizajnu a jeho prvkov v interiéroch a exteriéroch najmä v oblasti dizajnu orientačných systémov. Absolvent získava odborné kompetencie v oblasti mediálnej vizuálnej komunikácie ako samostatný tvorivý pracovník, alebo ako súčasť tímu v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, v printových médiách pri tvorbe grafických riešení.

Odevný dizajn

Študijný odbor je orientovaný na získanie teoretických vedomostí podporených praktickými zručnosťami. Nadobudnutie vedomostí z dejín výtvarného umenia, dejín odevu a odevného dizajnu, osvojenie si schopnosti kreatívnej kresliarskej štylizácie smerom k módnej kresbe, zvládnutie konštrukcie strihu vytvárajú priestor pre naplnenie predstáv o originálnom módnom odeve. Štúdium akcentuje aj prevedenie voľnej tvorby do odevnej konfekcie.

Absolvent sa vie uplatniť v odborných profesiách navrhovania a zhotovovania odevov a odevných kolekcií ako módny návrhár. Môže sa uplatniť v postprodukcii odevného dizajnu ako štylista.

GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Absolventi študijného odboru nájdu uplatnenie ako grafickí dizajnéri najmä vo sfére vizuálnej komunikácie. Odborné vzdelávanie umožňuje absolventom vykonávať samostatné aj podnikateľské aktivity, uplatniť sa v rôznych typoch štátnych i súkromných organizácií, v podnikateľských subjektoch, v zamestnaniach, kde sa vyžaduje okrem tvorivosti aj primeraná úroveň teoretickej prípravy, schopnosť samostatného praktického odborného výkonu a istá sociálna zrelosť.

ANIMOVANÁ TVORBA

Absolvent odboru animovaná tvorba môže vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií. Svojou odbornou a technologickou spôsobilosťou je pripravený na obsadenie pozícií vo verejnoprávnych inštitúciách, súkromných televíznych spoločnostiach či filmových organizáciách a v súkromných produkčných a postprodukčných štúdiách.

FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

Absolvent odboru filmová a mediálna tvorba sa uplatní v profesii filmára - audiovizuálneho tvorcu v oblasti filmu, televízie, reklamy a inej audiovizuálnej mediálnej produkcie.

FOTOGRAFIA

Absolvent študijného odboru fotografia sa môže uplatniť najmä vo sfére vizuálnej a mediálnej komunikácie - vo fotografických ateliéroch, v grafických a reklamných agentúrach, vo filmových štúdiách a televíziách. Získané odborné vzdelanie z oblasti podnikania, reklamy a marketingovej komunikácie umožňuje absolventovi vykonávať aj podnikateľské aktivity v umení a kultúre.

ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN

Absolvent študijného odboru odevný a textilný dizajn je vzdelaný odborník so schopnosťou samostatne výtvarne myslieť a kreatívne sa uplatniť v umeleckej praxi, a to v odborných profesiách navrhovania a zhotovovania odevov a odevných kolekcií ako módny návrhár, v oblasti tvorby autorských textílií ako textilný dizajnér. Môže sa uplatniť v postprodukcii odevného a textilného dizajnu ako štylista a módny poradca. Vie si založiť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v danom odbore.

MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU

Absolvent študijného odboru manažment umenia a kultúry je odborník v oblasti manažmentu s orientáciou na riadenie a realizáciu špecifických projektov a pôsobenie v inštitúciách v oblasti umenia a kultúry. Vie sa orientovať aj v jednotlivých disciplínach umenia a využívať ich vo svojej profesii. Rozvíja vlastné organizačné a tvorivé myslenie, prichádza s novými koncepciami a metódami vo svojom odbore. Umelecký zámer vie naplánovať a realizovať od koncepčného návrhu cez komplexný projekt až po jeho finalizáciu. Vie riadiť umeleckú či kultúrnu inštitúciu rôzneho typu. Je pripravený samostatne získavať, posudzovať, hodnotiť a spracovávať relevantné informácie a aplikovať ich v praxi. Dokáže organizovať, projektovať a prezentovať aj prípadnú vlastnú umeleckú tvorbu. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj. Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je formovanie jeho vlastností a osobnostných postojov, v ktorých má popredné miesto zodpovednosť, vytrvalosť, spoľahlivosť, presnosť, disciplína, komunikatívnosť a kultivované vystupovanie. V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na existujúce ekonomické a spoločenské podmienky. Absolvent môže vykonávať odborné činnosti v manažérskych profesiách a pracovných pozíciách štátneho a verejného sektoru, a to najmä v oblasti umeleckej tvorby a realizácie kultúrnych aktivít rôzneho typu. Vie sa uplatniť tiež v reklamných a mediálnych agentúrach, ako aj masovokomunikačných médiách. Môže pôsobiť aj ako samostatný tvorivý pracovník, pričom je vybavený relevantnými vedomosťami a zručnosťami pre podporu realizácie vlastných aktivít.

INTERIÉROVÝ DIZAJN

Môže vykonávať slobodné umelecké povolanie, odborné činnosti v umeleckých profesiách a pracovných pozíciách štátneho a verejného sektora, a to najmä v oblasti architektonickej a interiérovej tvorby prostredia. Vie sa uplatniť v interiérových štúdiách, v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách.