INFO: DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE - VŠEOBECNOVZDELÁVACIE A ODBORNÉ PREDMETY

Vážení rodičia a študenti, od stredy 14. 10. 2020 bude vyučovanie v Škole dizajnu realizované dištančnou formou vzdelávania, to znamená, že vyučovanie sa neprerušuje, ale mení sa iba jeho forma.

​​>>> Aktuálne opatrenia pre školy od 26. 10. 2020


>>> DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: DIŠTANČNÉ ŠTÚDIUM - všeobecnovzdelávacie a odborné predmety

>>> Všeobecné informácie
Dištančné vzdelávanie bude realizované najmä elektronickou komunikáciou prostredníctvom systémov EduPage a Art Archive, on-line hodiny prostredníctvom príslušných aplikácii a programov. Edupage umožňuje distribúciu vzdelávacích materiálov, zadávanie a kontrolu úloh, respektíve prehľadnú a archivovanú komunikáciu, ktorá je plne prístupná aj rodičom, ktorí tak majú prehľad o priebehu dištančného vzdelávania. O rámcových informáciách a podmienkach dištančného vzdelávania budú rodičov a študentov informovať triedni učitelia, respektíve vedúci odborov. O konkrétnom priebehu vzdelávania a hodnotenia v rámci jednotlivých predmetov budú distribúciu informácií a samotný vzdelávací proces zabezpečovať pedagógovia príslušných predmetov. Vedenie školy dizajnu sa vám zároveň rozhodlo bezplatne poskytnúť počas trvania dištančného vzdelávania inštalačné licencie softvérovej podpory balíka programov ADOBE CC 2020 (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro a iné).
>>> Off-line vyučovanie
Všeobecnovzdelávacie aj odborné predmety budú vyučované off-line formou v čase stanovenom rozvrhom cez Edupage (zasielanie materiálov a úloh, podľa charakteru predmetu aj projektov a referátov), tak aby bola možná kontrola zasielaných materiálov/úloh od učiteľov a aj vypracovaných úloh od žiakov. Je preto nevyhnutné, aby všetci žiaci (rodičia) mali prístupové heslá do Edupage. V prípade, že nemáte heslo do Edupage, kontaktujte triedneho učiteľa.>>> On-line vyučovanie
Vyučovanie on-line formou bude prebiehať podľa konkrétneho predmetu a na platforme, o ktorej Vás bude informovať vyučujúci príslušného predmetu. Hodina bude prebiehať v čase určenom rozvrhom, alebo v prípade odborných predmetov aj v inom čase podľa dohody s pedagógom.


>>> Konzultačné hodiny
Konzultačné hodiny učiteľov sú v čase stanovenom rozvrhom resp. podľa dohody s vyučujúcimi. Odporúčanou formou je videohovor (Skype, WhatsApp…) Konzultačnú hodinu si je potrebné s učiteľom z organizačných dôvodov dohodnúť vopred cez Edupage. Odporúčaný čas trvania je pri všeobecnovzdelávacích predmetoch cca 15min/žiak. Pri odborných predmetoch závisí dĺžka konzultácií na dohode s pedagógom. Konzultácie sa môžu za dodržania hygienických opatrení a aktuálnych nariadení uskutočniť aj v budove školy.


>>> Hodnotenie
Vypracovanie úloh a ich zasielanie v stanovenom termíne žiakmi, bude kontrolované a bude slúžiť ako podklad ku klasifikácii/hodnoteniu žiaka. Žiaci budú z učiva, ktoré absolvujú počas dištančného vzdelávania otestovaní. O termínoch testovania budú vopred informovaní resp. budú vyhodnotené zaslané úlohy, projekty a referáty.

—————————————————————————————————
Budova Školy dizajnu je naďalej otvorená. Študenti si po dohode môžu prísť za dodržania hygienických opatrení prevziať svoje veci, prípadne vybaviť potvrdenia, žiadosti či iné dokumenty.


Úradné hodiny sekretariátu:
pondelok – piatok: 8:00 – 12:00

Kontakty
:
Sekretariát: +421 2 434 108 02, ssus@ssus.sk
Tajomníčka školy: Mgr. Veronika Segešová / tajomnik@ssus.sk
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Jana Mináriková / zastupkyna@ssus.sk

Web
:
Škola dizajnu: www.skoladizajnu.sk
EduPage: https://skoladesignu.edupage.org/
Art Archive: http://www.skoladesignu.sk/c/art-archiv
——————————————————————————————————

>>> MINISTERSTVO ŠKOLSTVA
>>> INFOSTRÁNKA KORONA.GOV

​​>>> Aktuálne opatrenia pre školy od 26. 10. 2020