OBNOVENIE PREZENČNEJ VÝUČBY OD 8. 2. 2021

*NA ZÁKLADE UZNESENIA VLÁDY SR (č. 77/2021), VYHLÁŠKY ÚVZ SR (Čiastka 19/2021) A ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA SR (č. 2021/10079:1-A1810) OBNOVUJEME PREZENČNÚ VÝUČBU PRE 4. ROČNÍK MATURITNÉHO ŠTÚDIA A 3. ROČNÍK VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA OD 8. 2. 2021 V SÚLADE S PODMIENKAMI UVEDENÝMI V UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (č. 77/2021).Milí rodičia, študenti,

od 8. 2. 2021 je v Škole dizajnu OBNOVENÁ MOŽNOSŤ PREZENČNEJ VÝUČBY pre študentov 4. ročníka maturitného štúdia a 3. ročníka vyššieho odborného štúdia.

PREZENČNÁ VÝUČBA PRE ŠTUDENTOV VŠETKÝCH OSTATNÝCH ROČNÍKOV SA MÔŽE REALIZOVAŤ V SKUPINÁCH MAX. 5 ŠTUDENTOV PO DOHODE S KONKRÉTNYM PEDAGÓGOM.

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu, vzhľadom na súbežne prebiehajúcu dištančnú výučbu je však NUTNÉ, ABY SI KAŽDÝ ŠTUDENT DOPREDU DOHODOL A POTVRDIL KONANIE VYUČOVACEJ HODINY PREZENČNOU FORMOU S KONKRÉTNYMI VYUČUJÚCIMI.

Účasť na prezenčnom vyučovaní je dobrovoľná. Študenti, ktorí sa prezenčného vyučovania nezúčastnia, pokračujú v dištančnej forme vzdelávania podľa rozvrhu a pokynov vyučujúcich.>>> PRI VSTUPE DO BUDOVY ŠKOLY SA MUSÍ ŠTUDENT/-KA PREUKÁZAŤ:


A) Neplnoletí študenti

Čestným prehlásením zákonného zástupcu a neplnoletého žiaka (Príloha 1) a kópiami negatívnych Ag / PCR testov na COVID 19 neplnoletého žiaka a jedného zákonného zástupcu/rodiča nie staršími ako 7 dní
;

alebo dokladom, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo že prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.

>>> V prípade, že si čestné prehlásenie nemáte možnosť vytlačiť, poskytneme vám ho v škole a podpísané nám ho prinesiete nasledujúci vyučovací deň.B) Plnoletí študenti

Čestným prehlásením plnoletého žiaka (Príloha 2) a kópiou negatívneho Ag / PCR testu na COVID 19 nie starším ako 7 dn
í;

alebo dokladom, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo že prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.

>>> V prípade, že si čestné prehlásenie nemáte možnosť vytlačiť, poskytneme vám ho v škole a podpísané nám ho prinesiete nasledujúci vyučovací deň.

Všetci študenti musia samozrejme podľa platných protiepidemických nariadení nosiť rúško a dodržiavať všetky hygienické opatrenia.Informácie o rozvrhu a priebehu vyučovania poskytnú študentom vedúci odborov.


TEŠÍME SA NA VÁS!Zoznam odberových miest v Bratislave s možnosťou online objednania sa na test


1._Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_a_neplnoleteho_ziaka.docx 2._Cestne_vyhlasenie_plnoleteho_ziaka.docx