Informácia o prijímacích skúškach a štúdiu pre pomaturitné štúdi

Prijímacie skúšky na pomaturitné štúdium v školskom roku 2011/2012

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

Študentov prijímame v prijímacom konaní na základe výsledku prijímacej skúšky. Prihlášky je možné podať do 31. mája 2011 pre 1. termín, do 31. 7. 2011 pre 2. termín.

Štúdium je možné v týchto odboroch:

* GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
* ANIMOVANÁ TVORBA
* FOTOGRAFIA
* FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
* ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN
* MANAŽMENT UMENIA A KULTÚRY

Trojročné denné pomaturitné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.

Štúdium poskytuje vyššie odborné vzdelanie. Ukončuje sa absolventskou skúškou s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista).

Prijímacie konanie do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v školskom roku 2011/2012:
Prijímacie konanie pozostáva z osobného pohovoru s uchádzačom, v ktorom sa overuje jeho záujem o štúdium a všeobecná orientácia v oblasti umenia a kultúry.

Výhodou je predloženie vlastných tvorivých, koncepčných alebo publikačných prác, súvisiacich so zvoleným študijným odborom.

Prijímacie konanie je v jeden deň pre všetky študijné odbory.

Termíny prijímacieho konanie pre vyššie odborné štúdium v školskom roku:

1. termín 21. 6. 2011, utorok, 8.00 - 16.00 h.
Prihlášku treba podať do 31. 5. 2011

2. termín 23. 8. 2011, pondelok, 8.00 - 16.00 h.
Prihlášku treba podať do 31. 7. 2011

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie do 1. ročníka štúdia v školskom roku 2011/2012:

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overuje nadanie, schopnosti a kreativita uchádzača. Koná sa v jeden deň pre všetky študijné odbory.

Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium rozhodujú aj študijné výsledky dosiahnuté na strednej škole.

Riaditeľka školy na základe výsledkov prijímacej skúšky a odporúčania členov komisie rozhodne o prijatí na pomaturitné vyššie odborné štúdium do 1. ročníka SSUŠD v školskom roku 2011/2012.

Talentová skúška trvá celý deň od 8.00 hod. do 16.30 hod. a pozostáva z častí:


1/ Výtvarné spracovanie zadanej témy 15 bodov
2/ Portfólio prác 15 bodov

Pre prijatie na Odbor manažment umenia a kultúry:

1/ Prehľad z dejín umenia a kultúry (test) 50 bodov

Vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite na adresu:

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Ivanská cesta 21
82104 Bratislava

Príspevok na vzdelávanie (školné) je pre novoprijatých uchádzačov v školskom roku 2011/2012 vo výške 100,- EUR/mes. v 3-ročnom vyššom odbornom štúdiu.

Uchádzačom umožňujeme absolvovať prípravný prijímačkový kurz a konzultácie k vlastným prácam. O kurze sa informujte na sekretariáte školy.

Želáme Vám veľa úspechov v prijímacom konaní a tešíme sa na Vás v školskom roku 2011/2012!