PRIHLÁŠKA NA MATURITNÉ ŠTÚDIUM

PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA MATURITNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025

Do 1. ročníka stredoškolského maturitného štúdia na Súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču sa môžu prihlásiť všetci žiaci a žiačky 9. ročníka základnej školy a formou prestupu aj žiaci a žiačky kvarty a vyšších ročníkov osemročných gymnázií a stredných škôl.

TERMÍN NA PODANIE PRIHLÁŠKY:
do 20.marca 2024

TERMÍNY TALENTOVÝCH SKÚŠOK:
1. TERMÍN: 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024
2. TERMÍN: 9. 5. 2024 a 10. 5. 2024


>>> VÝHODY ŠTÚDIA NA ŠKOLE DIZAJNU
>>> OSOBNÉ KONZULTÁCIE K TALENTOVKÁM


PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM NA ŠKOLE DIZAJNU -
SÚKROMNEJ ŠKOLE UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU A KRITÉRIÁ NA ÚSPEŠNÉ VYKONANIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025 SÚ ZVEREJNENÉ V PRÍLOHE NIŽŠIE.

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU
EDU ID: 100000255


* ODBORY *

Na Škole dizajnu môžu študenti a študentky získať vzdelanie v týchto
odboroch MATURITNÉHO ŠTÚDIA:

>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - VIRTUÁLNA GRAFIKA
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>>FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> DIZAJN INTERIÉRU


PRIHLÁŠKU možno podať:

- ELEKTRONICKY (v systéme EduPage), alebo

- poštou na adresu strednej školy v listinnej podobe (vzor prihlášky v prílohe nižšie) potvrdenú riaditeľom/-kou základnej školy, ktorú uchádzač/-ka navštevuje. Ak bude prihláška doručená v listinnej podobe, prihlášku podpisuje uchádzač/-ka a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; v tom prípade o tejto skutočnosti doručia spolu s prihláškou aj písomné vyhlásenie, inak je prihláška neplatná. Ak má uchádzač/-ka iba jedného zákonného zástupcu, zákonný zástupca priloží k prihláške o tejto skutočnosti čestné prehlásenie.

V prípade žiakov a žiačok osemročných gymnázií a iných stredných škôl ide o prestup - uchádzač/-ka posiela na adresu Školy dizajnu - Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču prihlášku spolu so žiadosťou o prestup a kópiami vysvedčení z posledných 4 ročníkov, pričom musí tiež absolvovať talentovú skúšku.

INFORMÁCIE ako vyplniť a podať prihlášku
na strednú školu Vám poskytnú výchovní poradcovia na základnej škole, nájdete ich aj v prílohe nižšie.


TERMÍN NA PODANIE PRIHLÁŠKY:
Prihlášku je potrebné podať elektronicky alebo v listinnej podobe do 20. marca 2024.

TERMÍNY TALENTOVEJ SKÚŠKY - 1. KOLO:

1. TERMÍN: 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024
V prihláške uvádza uchádzač/-ka kód
1 pre 1. kolo - 1. termín

Talentová skúška v prvom termíne sa uskutoční v jeden deň v niektorom z termínov: 29. 4. 2024 alebo 30. 4. 2024. Ak sa uchádzač/-ka hlási na dva odbory na Škole dizajnu, bude určený na každý odbor samostatný termín. Presný termín konania talentovej skúšky bude uchádzačovi/-ke oznámený najneskôr v oficiálnej pozvánke na prijímacie talentové skúšky.

2. TERMÍN: 9. 5. 2024 a 10. 5. 2024
V prihláške uvádza uchádzač/-ka
kód 2 pre 1. kolo - 2. termín

Talentová skúška v druhom termíne sa uskutoční v jeden deň v niektorom z termínov: 9. 5. 2024 alebo 10. 5. 2024. Ak sa uchádzač/-ka hlási na dva odbory na Škole dizajnu, bude určený na každý odbor samostatný termín. Presný termín konania talentovej skúšky bude uchádzačovi/-ke oznámený najneskôr v oficiálnej pozvánke na prijímacie talentové skúšky.
.

2. KOLO, TERMÍN 18. 6. 2024

Ak riaditeľ Školy dizajnu rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, termín prijímacej skúšky bude 18. 6. 2024. 2. kolo prijímacej skúšky sa však nemusí uskutočniť.
.
.

* PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA *

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu - Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču na Ivanskej ceste 21, 821 04 Bratislava a pozostáva zo 4 častí:

1. kresba zátišia
2. výtvarné spracovanie zadanej témy
3. test všeobecného prehľadu
4.hodnotenie portfólia vlastnej tvorby (čo má obsahovať portfólio? – špecifikácia bude zverejnená v oficiálnej pozvánke)
>>> Viac info


* POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU A PRIJÍMACIE POHOVORY NEPLATÍTE.*

>>> O podrobnostiach a kritériách talentovej skúšky budú uchádzači po doručení prihlášok včas oficiálne informovaní.


>>>
PRÍPRAVNÉ KURZY KRESBY PRE UCHÁDZAČOV

>>> MÁM ŠANCU NA PRIJATIE ?

>>> VÝHODY ŠTÚDIA NA ŠKOLE DIZAJNU

>>>
VYBAVENIE A ŠKOLNÉ

.
.
>>> INTERNÁT
Študentky a študenti Školy dizajnu majú možnosť ubytovania na internáte Strednej odbornej školy technológií a remesiel, ktorý sa nachádza priamo v areáli Školy dizajnu. Prihlášku na internát doručujú študenti/-ky priamo na adresu internátu. > VIAC INFO
>>> INFO/KONTAKT

INFO O ŠTÚDIU: Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

ADRESA:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

>>>FACEBOOK
>>>INSTAGRAM
.
.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM NA SÚKROMNEJ ŠKOLE UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU A KRITÉRIÁ NA ÚSPEŠNÉ VYKONANIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2024/2025 SÚ ZVEREJNENÉ V PRÍLOHE.

temp_file_Podmienky_prijatia_na_maturitné_štúdium_v_SŠUP_Bohumila_Baču_2024.20251.pdf Ako_vyplnit_prihlasku.pdf Prihláška_na_vzdelávanie_v_strednej_škole.pdf
ANIMOVANÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
ODEVNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
DIZAJN INTERIÉRU na Škole dizajnu v Bratislave
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
PRIEMYSELNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY na Škole dizajnu v Bratislave