História & koncepcia

ŠKOLA DIZAJNU

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
Bratislava


*
- viac ako 20 rokov skúseností
- spolupráce so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+
- spolupráce so zamestnávateľmi, odborná prax a pracovné stáže už počas štúdia
- individuálny prístup a priateľská atmosféra
- vynikajúci pedagógovia
- tvorivé pobyty, exkurzie, návštevy výstav
- pravidelná výstavná účasť na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia
- vlastná galéria súčasného umenia priamo v budove školy
- podpora mimoškolských študentských projektov
- pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí, diskusií a workshopov so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmiKONCEPCIA


Súkromnú školu umeleckého priemyslu
Bohumila Baču (pôvodne Súkromná stredná umelecká škola dizajnu) v Bratislave založil v roku 1998 akademický maliar Bohumil Bača. Od svojho vzniku vychovala školy desiatky vynikajúcich absolventov, ktorí pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu, alebo sa mimoriadne úspešne etablovali vo svojej profesii. V Škole dizajnu sa zameriavame na dôsledné prepájanie umenia a remesla, na syntézu výtvarných zručností a práce s technológiami a na spojenie teórie a praxe v oblasti dizajnu. Cieľom a poslaním školy je rozvoj vedomostí a zručností študentov a študentiek v celej šírke vizuálnej kultúry a kultivácia ich schopnosti pracovať s vizuálnym jazykom tak, aby sa produkty, ktoré vytvoria, stali realizáciou idey vo forme a funkcii. Dôraz kladieme na rozvoj kritického a kreatívneho myslenia, schopnosť analyzovať problémy a jasne formulovať idey dizajnérskych koncepcií. Podporujeme hravosť, vtip, schopnosť ponúkať prekvapivé riešenia a nekonvenčné nápady. Budúcich dizajnérov a dizajnérky učíme pracovať s informáciami, inšpirujeme ich novými pohľadmi na bežné veci, dávame im možnosť experimentovať. Učíme ich, že dobrí dizajnéri poznajú a využívajú aj osvedčené postupy, odmietajú však stereotypy, prinášajú nové idey a ponúkajú inovatívne riešenia. Škola dizajnu kladie vo výučbe dôraz na uvedomenie si a poctivú reflexiu rôznych kontextov a faktorov, ktoré vplývajú na tvorbu dizajnu. Študentov a študentky učíme vnímať oblasť vizuálnej kultúry ako miesto, kde dochádza k prelínaniu technologických, ekonomických, marketingových, estetických, sociálnych a iných aspektov, ktoré ovplyvňujú funkčné určenie a podobu rôznych foriem dizajnu. Rozvíjame schopnosť študentov a študentiek navrhovať a realizovať funkčné riešenia akýchkoľvek zadaní.

MATURITNÉ ŠTÚDIUM

Štvorročné stredoškolské štúdium je určené absolventom základných škôl a ukončuje sa maturitnou skúškou. Absolvent maturitného štúdia na Škole dizajnu je excelentne pripravený na pokračovanie v štúdiu príbuzných odborov na vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí a zároveň je prakticky pripravený aj na vstup na pracovný trh.

Odbory:

animovaná tvorba

dizajn interiéru

obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

priemyselný dizajn

grafický a priestorový dizajn

fotografický dizajn

odevný dizajn

grafický dizajn

>> VIDEÁ O ODBOROCH NA ŠKOLE DIZAJNU <<


VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista. VOŠ je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Absolvent VOŠ je kreatívny profesionál s výborným prehľadom, znalosťami a praktickými skúsenosťami vo svojom odbore, schopný uplatniť sa na Slovensku i v zahraničí.

Odbory:

GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia

ANIMOVANÁ TVORBA

ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN

FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

INTERIÉROVÝ DIZAJN


CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

Cieľom Centra odborného vzdelávania a prípravy je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou, odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti a študentky prakticky uplatniť a rozšíriť si svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka COVP získavajú naše študentky a študenti skúsenosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu. Medzi našich partnerov patria napríklad spoločnosť IKEA, reklamná agentúra Made by Vaculik, Ministerstvo vnútra, Slovenská živnostenská komora, Slovenská agentúra životného prostredia, alebo spoločnosť Antalis.


MADESHIP


Madeship je dlhodobý projekt spolupráce Školy dizajnu a reklamnej agentúry Made by Vaculik, založený na odbornej praxi našich študentov a študentiek pod vedením pedagógov Školy dizajnu a odborníkov z MBV. Študenti a študentky získavajú cenné skúsenosti s riešením zadaní pre konkrétnych klientov, uplatňujú svoje vedomosti a zručnosti v praxi, zoznamujú sa s prácou profesionálov, rozširujú svoje portfólio dizajnérskych produktov a získavajú spätnú väzbu. Autori a autorky najkvalitnejších návrhov získavajú reprezentatívne oficiálne ocenenie svojej práce a možnosť absolvovať stáž v renomovanej reklamnej agentúre. Výsledkom spolupráce doposiaľ boli napríklad grafické riešenia pre spoločnosť AeroMobil, návrhy kreatívnej prezentácie a propagácie supermarketov Tesco na festivale Pohoda, kampaň pre združenie Proti prúdu, ktoré rieši problém bezdomovectva, dizajn študentskej platobnej karty pre Tatra banku alebo kampaň na účasť prvovoličov vo voľbách do Európskeho parlamentu.


SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

Našim študentom a študentkám umožňujeme prostredníctvom programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. Spolupracujeme so školami v Taliansku (Centro Studi Casnati), Rakúsku (KunstModeDesign Herbststrasse), Slovinsku (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana), Estónsku (Kuressaare Ametikool) a Česku (Vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická Jihlava). V prímorskom meste Piran organizujeme v spolupráci so slovinskou partnerskou školou tvorivý plenér.

ODBORNÉ PODUJATIA

Škola dizajnu pre svojich študentov a študentky, ale aj pre verejnosť pravidelne organizuje prednášky, prezentácie, diskusie a workshopy so špičkovými odborníkmi, umelcami, dizajnérmi a inými ľuďmi z prostredia kultúry, médií, marketingu a biznisu. Naším cieľom je inšpirovať študentov a študentky, poskytnúť im možnosť vhľadu do rôznych oblastí dizajnérskej, umeleckej a mediálnej praxe, stimulovať ich interdisciplinárne uvažovanie a umožniť im široký prehľad v oblastiach, ktoré sa ich profesionálne môžu týkať. V Škole dizajnu sme už privítali napríklad maliara Erika Šilleho, umelca a vedúceho Katedry intermédií na VŠVU Petra Barényiho, odevného dizajnéra Zoltána Tótha, teoretika a pedagóga Jána Kraloviča, tvorcov odevnej značky Yoora studio Zuzanu Kedroňovú a Samuela Barana, kurátora, fotografa a galeristu Filipa Vanča, maliara a ilustrátora Miloša Koptáka, fotografa Petra Korčeka, dizajnéra a pedagóga Mariána Laššáka a ďalšie osobnosti z rôznych oblastí umenia a dizajnu.


GALÉRIA SUMEC


Galéria Sumec sa zameriava na prezentáciu tvorby slovenských i zahraničných predstaviteľov súčasného umenia a dizajnu priamo v priestoroch školy. Galéria vznikla v roku 2001 a doteraz predstavila verejnosti a našim študentom tvorbu desiatok autorov a autoriek. Sumec sídli v budove Školy dizajnu a študentom a študentkám ponúka priamy kontakt so súčasným umením, ktoré zasahuje do ich bežného školského života. Svoju tvorbu doposiaľ v galérii predstavili napríklad Bohumil Bača, Vladimír Havrilla, Ľudovít Hološka, Marek Ormandík, Michal Moravčík, Dana Tomečková či Alexandra Barth. Prebehla tu aj výstava projektu Bod 0, na ktorom participovali Ilona Németh, Krištof Kintera, Paveł Althamer či Szabolcs KissPál alebo projektu Vyvolať/Vyvolávať Ateliéru hostujícího umělce AVU pod vedením Simona Starlinga. Špecifická dispozícia galérie situovanej vo vzdelávacej inštitúcii umožňuje okrem tradičných foriem prezentácií aj realizáciu interaktívnych, participatívnych, site-specific a context-sensitive výstav a projektov.

*
Kontakt:

Adresa:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava


Spolupráce, projekty, výstavy, PR:
Ľuboš Lehocký

lubos.lehocky@ssus.sk
+421 918 776 11

Sekretariát, tajomníčka školy:

Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk / ssus@ssus.skERASMUS+
Mgr. Jaroslava Kholová
erasmus_en@ssus.sk
english


Mgr. Lucia Mináriková
erasmus_fr@ssus.sk
le français↓ ČO SA V ŠKOLE DIZAJNU NAUČÍTE? ↓
(dokument na stiahnutie)
temp_file_INFO_SK4.pdf temp_file_INFO_ENG6.pdf
1
1
2
2
3
3
4
4