a Animovaná tvorba

vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8630 Q Animovaná tvorba

ČO SA NAUČÍTE?

- vytvoriť animovaný alebo hraný film
- nakrúcať a zvládnuť tradičné animačné techniky
- vymyslieť a urobiť kreslenú a počítačovú 2D a 3D animáciu
- navrhnúť a zrealizovať flash banner, prvky virtuálnej grafiky, znelky, jingle, hudobné videoklipy, reklamy, upútavky
- aplikovať v praxi princípy scenáristickej tvorby, dramaturgie, réžie, strihu, zvuku, produkcie a distribúcie audiovizuálneho diela
- výborne kresliť, modelovať, vyrábať si vlastné rekvizity
- používať programy Photoshop, After Effects, TV paint, 3D Max
- navrhnúť animované prvky v internetovom prostredí

- základné právne normy a terminológiu z odborov audiovízia a animácia
- pracovať samostatne aj vo filmovom štábe
- ponúkať originálne príbehy a filmové scenáre
- sebavedomo si obhájiť svoju prácu a prezentovať svoje portfólio
- mať prehľad v dejinách výtvarného umenia, filmu a animovanej tvorby


Po absolvovaní štúdia disponujú študenti a študentky teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v práci s prostriedkami televíznej a filmovej technológie a animácie.

Absolventi majú profesionálne znalosti a zručnosti v predmetoch 2D animácia, 3D animácia, vizuálne efekty, scenáristika, dramaturgia, réžia, strih, zvuk, produkcia a distribúcia audiovizuálneho animovaného diela. Študenti tiež získavajú prehľad v právnych normách v audiovizuálnej oblasti a ovládajú terminológiu z odborov audiovízia a animácia v anglickom jazyku.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi odboru Animovaná tvorba sa môžu uplatniť napríklad v prostredí filmovej výroby, televízie, reklamy, marketingu, kreatívnych štúdií a umeleckej tvorby ako samostatní profesionáli a tvorcovia komplexných prezentačných, reklamných či hudobných videí, animovaných prvkov webu, televíznych kampaní a upútaviek, autori animovaných filmov či špecialisti vizuálnych efektov, strihači, režiséri, alebo asistenti členov filmového a televízneho štábu.