f Fotografia

vedúci odboru:
Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8625 Q Fotografia

Absolventi a absolventky odboru Fotografia so zameraním na multimédiá vedia profesionálne fotografovať, vytvárať kvalitný fotografický, textový, video a multimediálny obsah, ktorým dokážu komplexne reagovať na požiadavky mediálneho trhu a kreatívneho priemyslu v multidisciplinárnom kontexte.

Sú vyškolení pre výkon náročných odborných profesií a funkcií v oblasti dizajnu, umenia a médií. Disponujú teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v práci s prostriedkami fotografickej a audiovizuálnej technológie, majú prax v realizácii multimediálnych aplikácií, tvorby, digitalizácie a spracovania grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelov a animácií v príslušných počítačových programoch.

Absolventi a absolventky majú skúsenosť s disciplínami vizuálnej komunikácie, tvorbou kampaní, reklamy, grafickým dizajnom, UX, UI, mobilnými aplikáciami, virtuálnou a rozšírenou realitou, videoartovými dielami, voľným umením a tvorivým experimentom. Absolventi a absolventky poznajú jednotlivé druhy fotografie, audiovizuálnych a multimediálnych obsahov a ich špecifiká, ktoré vedia aplikovať vo svojej práci.

Poznajú technologické postupy klasickej a digitálnej fotografie, vedia navrhovať grafické riešenia a realizovať jednotlivé formy grafického dizajnu s využitím fotografie a ďalších médií. Ovládajú princípy tvorby grafického, audiovizuálneho a multimediálneho diela, poznajú technológiu videotvorby a prácu s videotechnikou.

Absolventi a absolventky poznajú tvorivé postupy a prístupy pri tvorbe multimediálneho diela vrátane procesu animačnej tvorby a prevod pohybu do digitálnej podoby v systéme MOCAP. Dokážu analyzovať a vo vlastnej práci aplikovať súčasné trendy vizuálnej komunikácie, kultivovane a rozmanitými spôsobmi prezentovať svoju tvorbu, využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore, posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami, sú oboznámení s fungovaním redakcií médií a základmi marketingu.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi a absolventky odboru Fotografia so zameraním na multimédiá sú komplexne pripravení na profesionálne pôsobenie v audiovizuálnych, printových a internetových médiách, môžu sa uplatniť ako tvorcovia multimediálnych obsahov pre oblasť televízie, filmu, reklamy, spravodajstva, ale aj v oblasti vizuálnej komunikácie, v grafických štúdiách, reklamných agentúrach, produkčných spoločnostiach či filmových štáboch.

Môžu pracovať ako tvorcovia digitálnych obsahov, profesionáli v oblasti web dizajnu, marketingu a reklamy, vizuálnej komunikácie, audiovizuálnej tvorby a fotografie.