f Fotografia

vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. Vladislav Malast Mgr. Vladislav Malast Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD.


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8625 Q Fotografia

ČO SA NAUČÍTE?

- profesionálne fotografovať
- uplatňovať vedomosti a praktické zručnosti v oblasti žánrov a zákonitostí žurnalistickej fotografie, vytvárať kvalitný fotografický, textový a video obsah, ktorým dokážete komplexne reagovať na požiadavky mediálneho trhu
- poznať jednotlivé druhy fotografie a ich špecifiká (od reklamnej, cez dokumentárnu a žurnalistickú až po voľnú výtvarnú fotografiu) a vedieť ich aplikovať vo svojej práci
- poznať technologické postupy klasickej fotografie a technológiu digitálnej fotografie
- samostatne vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu v danom časovom limite
- navrhovať grafické riešenia a realizovať jednotlivé formy grafického dizajnu s využitím fotografie
- vytvárať a digitalizovať obraz, video, zvuk, animácie a spracovávať ich v príslušných počítačových programoch (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere)
- ovládať princípy tvorby videa, poznať technológiu videotvorby, prácu s videotechnikou, a spracovaním záznamu s využitím dostupných technológií

- pracovať kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo
- mať prehľad v dejinách umenia, histórii a súčasnosti fotografie
- analyzovať a vo vlastnej práci aplikovať súčasné trendy vizuálnej komunikácie
- kultivovane a rozmanitými spôsobmi prezentovať svoju tvorbu
- využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore, posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami


Ťažiskom odboru je fotografická tvorba so zreteľom na všetky druhy a aspekty fotografie, pričom najväčší dôraz sa kladie na štúdium a prax v oblasti žurnalistickej fotografie.

Masmediálny priestor je dnes charakterizovaný dominanciou vizuálnych informácií, pričom mediálna komunikácia prostredníctvom statického a pohyblivého obrazu je fenomén, ktorý si vyžaduje zodpovedný a profesionálny prístup.

Študenti a študentky odboru fotografia získavajú okrem všeobecného fotografického vzdelania a zručností najmä prax a teoretické vedomosti v oblasti žánrov a zákonitostí žurnalistickej fotografie a videoreportáže. Teoreticky a prakticky sa oboznamujú s fungovaním redakcií médií, prácou a úlohami žurnalistického fotografa, fotografického editora, novinárskou etikou, ale aj princípmi tvorby rôznych žánrov žurnalistického textu. Absolventi sú schopní vytvárať kvalitný fotografický, textový a video obsah, ktorým dokážu komplexne reagovať na požiadavky mediálneho trhu.

Pedagógovia a lektori z praxe prinášajú študentom nie len vedomosti potrebné na profesionálne zvládnutie problematiky žurnalistického textu a fotografie, ale aj pohľad do interných procesov a fungovania sveta médií. Učia ich zvládať formálne požiadavky na kvalitnú fotografiu alebo video, no zároveň kultivujú aj ich videnie, schopnosť ponúkať originálny a v kvantite vizuálnych informácii rozpoznateľný obrazový materiál. Vďaka štúdiu sú absolventi schopní pracovať kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo, čo sú v práci žurnalistického fotografa životne dôležité aspekty.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi odboru žurnalistická fotografia sú komplexne pripravení na profesionálne pôsobenie v spravodajských audiovizuálnych a printových médiách, prácu novinárskeho, agentúrneho či nezávislého (freelance) žurnalistického, reportážneho, dokumentárneho alebo umeleckého fotografa, schopného uplatniť sa aj v medzinárodnom kontexte.