t Textilný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Júlia Jurinová, ArtD. Mgr. art. Júlia Jurinová, ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Zuzana Trtolová


FORMA ŠTÚDIA
3r. denné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul Dis. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

TEXTILNÝ DIZAJN
Kód odboru: 8609 Q

Vedúca odboru: Mgr. art. Júlia Jurinová, ArtD. / julia.jurinova@gmail.com

PRIJÍMACIE KONANIE:
1. termín: 12. 06. 2024, 10:00
2. termín: 20. 08. 2024, 10:00

Študentstvo na odbore je systematicky vedené k zvládnutiu a využívaniu kreatívnej kresliarskej štylizácie a módnej kresby, ako aj k nadobúdaniu zručností v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu tak, aby vedelo transformovať voľnú tvorbu do podoby návrhu dezénu látky, textilných doplnkov a aplikácií v prepojení s odevným dizajnom. Textilné techniky prepájajú vo výuke umelecké a tvorivé nadanie študentov a študentiek s remeselnou zručnosťou. Osvojenie si remeselnej zdatnosti na odbornej úrovni je základom ďalšieho posunu tvorivého myslenia študentstva do súčasného diskurzu v dizajne. K tvorbe na škole patrí aj využitie netextilných materiálov (papier, plast, technické tkaniny, drôt, kov a iné) – textilný a odevný produkt vytvárajú poslucháči/ky netradičnými, experimentálnymi postupmi, pričom neškodia životnému prostrediu. Absolventi a absolventky študijného odboru sú vzdelaní odborníci a odborníčky so schopnosťou samostatného kreatívneho aj exekutívneho myslenia, sú schopní analyzovať a hodnotiť diela textilného dizajnu z technologického, funkčného, estetického a ekologického hľadiska.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

V praxi si absolventi a absolventky nachádzajú uplatnenie najmä ako profesionáli v navrhovaní a zhotovovaní textilných dezénov, doplnkov a aplikácií, ako módni návrhári a návrhárky, módni dizajnéri a dizajnérky. Dokážu založiť a viesť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v odbore. Môžu sa uplatniť aj ako módni poradcovia, či stylisti.