d Fotografický dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. Vladislav Malast Mgr. Vladislav Malast Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8606 M Fotografický dizajn

Pracujeme a tvoríme v oblasti klasickej a digitálnej fotografie, videa, dokumentárnej, žurnalistickej, módnej, portrétnej, športovej, umeleckej fotografie a ďalších žánrov, poznáme ich špecifiká a vieme ich aplikovať vo svojej práci. Máme skúsenosti s počítačovou postprodukciou obrazu, tvorbou fotoilustrácií, fotografických publikácií, printovej a digitálnej reklamy. Vieme využiť fotografický obraz v grafickom dizajne, vizuálnej komunikácii a voľnej umeleckej tvorbe. Ovládame softvéry využívané pri práci s fotografiou a videom, vieme uplatniť variabilné technologické postupy v tvorivom procese a pri realizácii zákaziek, máme prehľad v dejinách a súčasnosti umenia a fotografie, dokážeme analyzovať a vo vlastnej práci aplikovať súčasné trendy vizuálnej komunikácie, vieme pracovať kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo.


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: výtvarná príprava, praktické cvičenia, figurálna kresba, počítačová grafika, technológia, dejiny výtvarnej kultúry

2. ROČNÍK: výtvarná príprava 2, praktické cvičenia 2, figurálna kresba 2, počítačová grafika 2, technológia 2, dejiny výtvarnej kultúry 2, typografia

3. ROČNÍK: videotvorba, fotografický dizajn, teória a vývoj fotografie, figurálna kresba 3, technológia 3, dejiny výtvarnej kultúry 3 typografia 2

4. ROČNÍK: videotvorba 2, fotografický dizajn 2, teória a vývoj fotografie 2, figurálna kresba 4, technológia 4, dejiny výtvarnej kultúry 4 typografia 3


ABSOLVENT/-KA dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach fotografickej tvorby, voľného umenia a vizuálnej komunikácie:

KLASICKÁ A DIGITÁLNA FOTOGRAFIA, VIDEO, DOKUMENTÁRNA, ŽURNALISTICKÁ, MÓDNA, PORTRÉTNA, ŠPORTOVÁ FOTOGRAFIA A ĎALŠIE ŽÁNRE, POČÍTAČOVÁ POSTPRODUKCIA OBRAZU, WEB BANNERY, FOTOILUSTRÁCIE, PLAGÁTY, BILBORDY, PRINTOVÁ AJ DIGITÁLNA REKLAMA, KATALÓGY, BROŽÚRY, ÚPRAVA A RETUŠOVANIE FOTOGRAFIÍ


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY, REKLAMNÉ A KREATÍVNE ŠTÚDIA, MARKETINGOVÉ ODDELENIA FIRIEM, ART DIRECTION, FREELANCE FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY, PRINTOVÉ A ONLINE MÉDIA, REDAKCIE A TLAČOVÉ AGENTÚRY, VYDAVATEĽSTVÁ, FOTOLABY, GALÉRIE, DIVADLÁ A AKÉKOĽVEK INŠTITÚCIE VYUŽÍVAJÚCE SLUŽBY FOTOGRAFA.

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, film, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.