SVET V INFOGRAFIKE - Kuresaare Ametikool, Estónsko, 2017

> ERASMUS+ Naši študenti v Estónsku
Študenti Školy dizajnu môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii Školy dizajnu v zahraničí. V Školskom roku 2017/2018 mohli mesiac študovať na Kuressaare Ametikool v Estónsku.
> Spolupráca Školy dizajnu a Kuressaare Ametikool
Naši študenti mohli v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v zahraničí. V tomto roku vycestovali na študijný pobyt do Estónska študenti grafiky vizuálnych komunikácií Matej Kollár a Michal Nechala.
> Témou študijného pobytu v Kuressaare Ametikoool je infografika

Cieľom mesačnej stáže dvoch študentov (Michal Nechala, Matej Kollár) a dvojtýždňovej stáže dvoch pedagógov (Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., Mgr.art. Vojtech Ruman) Školy dizajnu v Kuressaare Ametikool v Estónsku bolo získanie kompetencií v oblasti infografiky pod vedením zahraničných profesionálov, ktorí majú s touto oblasťou grafického dizajnu bohaté odborné a pedagogické skúsenosti.
> Infografika na Kuresaare Ametikool
Na Slovensku neexistuje škola, kde by sa infografika vyučovala ako samostatný odbor, alebo hlavný predmet. Pracovný trh však požaduje dizajnérov s vedomosťami v oblasti infografiky. Naši pedagógovia sa preto v partnerskej inštitúcii v Estónsku usilovali o získanie komplexnejšieho pohľadu na výučbu infografiky, vytvorenie podkladov pre metodiku výučby infografiky na Škole dizajnu a získavali tiež kontakty pre prípadné konzultácie v budúcnosti.
> Svet v infografike: Výstupy projektu, čo sme robili, čo sme sa naučili
Študenti grafiky vizuálnych komunikácií Michal Nechala a Matej Kollár si počas študujného pobytu v Kuressaare Ametikool osvojili alebo rozšírili vedomosti a skúsenosti s princípmi a tvorbou infografiky, zvyšovali si jazykové kompetencie a získavali skúsenosti s prácou v medzinárodnom kolektíve. Zadaním pre našich študentov, ktorí absolvovali stáž v estónskej Kuressaare Ametikool bolo vytvoriť komplexnú správu o hostiteľskej škole s využitím infografiky.
> Správa o Kuressaare Ametikool s použitím princípov infografiky
Výstupom študijného pobytu našich študentov, ktorí si počas stáže v Kuressaare Ametikool osvojili alebo rozšírili vedomosti a skúsenosti s princípmi a tvorbou infografiky, zvyšovali si jazykové kompetencie a získavali skúsenosti s prácou v medzinárodnom kolektíve, bola infoboržúra - komplexná správa o Kuressaare Ametikool s použitím princípov infografiky.
> Rozhovor s Matejom Kollárom, absolventom študijného pobytu v Estónsku
Matej Kollár v rozhovore približuje cieľ zahraničného pobytu, úroveň estónskej školy, prístup pedagógov a výhody či nevýhody študijného pobytu v zahraničí.

> Prezentácia výstupov študijného pobytu v Estónsku
Účastníci programu Erasmus+ predstavili svojim spolužiakom výstupy svojho študijného pobytu v Kuresaare Ametikool v Estónsku.
> Svet v infografike, verejná prezentácia výstupov projektu počas DOD 2017
Verejná prezentácia pedagógov a študentov, ktorí absolvovali stáž v Kuresaare Ametikool prostredníctvom programu Erasmus+ sa uskutočnila počas Dňa otvorených dverí 2017 v Škole dizajnu.

_
Projekt je realizovaný s podporou programu Erasmus+

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.