Členovia Rady školy

Rada školy má  11 členov.


Členmi rady školy sú:

- traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden pedagóg všeobecnovzdelávacích predmetov a jeden pedagóg odborných predmetov)
- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
- jeden zástupca žiakov

>>> Členovia RŠ od 10/2023:

Rada školy má 11 členov.

Zástupcovia zamestnancov:
Ľuboš Lehocký, predseda RŠ, lubos.lehocky@ssus.sk, 0918 776 114
Roman Balko, zástupca predsedu RŠ
Vladimír Repčík

Zástupcovia rodičov:
Jana Čavojská
Magdaléna Kvasnicová
Lenka Nagyová

Zástupca žiakov:
Jerguš Čech

Zástupcovia delegovaní zriaďovateľom:
Bohumil Bača
Matej Kokles
Mária Beňačková Rišková
Zuzana Ivašková