DÔLEŽITÉ INFO PRE UCHÁDZAČKY/-OV: POSTUP PRI PRIJÍMACOM KONANÍ

MATURITNÉ ŠTÚDIUMVýsledky prijímacieho konania do 1. ročníka štúdia v školskom roku 2024/2025 v Škole dizajnu – súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču zverejníme dňa 17. mája 2024. Do prvého ročníka prijímame v každom odbore 9 študentiek a študentov, okrem odboru Grafický dizajn, kde prijímame 18 študentiek a študentov.V prípade, že uchádzači a uchádzačky vykonali talentovú skúšku úspešne, boli prijatí a majú záujem nastúpiť na štúdium, doručia škole ideálne obratom, najneskôr však do 22. mája 2024 potvrdenie o nastúpení na štúdium (príloha nižšie). Ak prijatí nemajú záujem nastúpiť na štúdium, doručujú škole potvrdenie o nenastúpení na štúdium.

V prípade, že uchádzači a uchádzačky vykonali talentovú skúšku úspešne a chcú nastúpiť na štúdium, ale neboli prijatí kvôli nedostatku miesta, doručia škole odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí (príloha nižšie) do 22. mája 2024.

Ďakujeme.

/

PODROBNÉ INFO:

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV TALENTOVEJ SKÚŠKY
Škola dizajnu – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču zverejní dňa 17. 5. 2024 na výveske školy a na webovom sídle školy www.skoladizajnu.sk zoznam uchádzačov a uchádzačiek podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov a uchádzačiek s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, informáciu, či uchádzač/-ka vykonal/-a prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne a informáciu, či uchádzačky a uchádzači boli prijatí alebo neprijatí. Ak riaditeľka školy rozhodne o prijatí uchádzačov a uchádzačiek, informácia o ich prijatí v zverejnenom zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

POTVRDENIE O NASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM
Ak boli uchádzačky a uchádzači prijatí na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač/-ka alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo uchádzačky písomne potvrdí strednej škole prijatie a nastúpenie na štúdium (tlačivo v prílohe nižšie) ideálne obratom, najneskôr však do troch pracovných dní od zverejnenia zoznamu, teda najneskôr do 22. 5. 2024. Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Po doručení písomného potvrdenia riaditeľka Školy dizajnu – Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačom a uchádzačkám do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia o nastúpení na štúdium.

ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O NEPRIJATÍ
Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí z dôvodu nedostatku voľných miest sa môžu uchádzačky a uchádzači alebo zákonní zástupcovi neplnoletých uchádzačov a uchádzačiek odvolať (tlačivo v prílohe nižšie) v lehote do 22. 5. 2024.

INFO:
Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk
+421 2 434 108 02


↓PRÍLOHY↓

temp_file_Potvrdenie_o_nastúpení-nenastúpení_žiaka_na_štúdium1.docx Odvolanie_proti_neprijatiu_na_štúdium.docx