VÝBEROVÉ KONANIE - VEDÚCI/-A VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA

29. 9. 2022

ŠKOLA DIZAJNU – SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU V BRATISLAVE VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU VEDÚCEHO/-EJ VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA = ZÁSTUPCU/-KYNE RIADITEĽA ŠKOLY PRE VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM.

Informácie o Škole dizajnu a zámere rozvoja vyššieho odborného štúdia nájdete >TU< alebo v prílohe nižšie, prosíme, prečítajte si ich.


Ponúkame pedagogickú, odbornú a manažérsku prácu v priateľskom kolektíve umeleckej školy, možnosť významne sa podieľať na koncipovaní, reformovaní a rozvoji vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu, samostatnú prácu s vysokou mierou právomocí a možností realizovať vlastné nápady, podporu vedenia školy, možnosť pracovať na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, ďalšieho vzdelávania, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie v centre Bratislavy.

Hľadáme tvorivého a zodpovedného človeka s pedagogickými, odbornými a manažérskymi predpokladmi, ktorý sa dokáže zorientovať vo vzdelávacom systéme a príslušnej legislatíve, orientuje sa na poli umenia, dizajnu, kultúry a kreatívneho priemyslu, dokáže pracovať a rozhodovať sa samostatne ale aj v tíme, viesť kolektív, myslieť empaticky a pracovať efektívne. Prax v školstve, kreatívnom priemysle alebo v oblastiach dizajnu, umenia a kultúry je vítaná.

Náplň práce a požiadavky

- koncepčné, odborné, personálne a organizačné vedenie vyššieho odborného štúdia
- tvorba koncepcií nových odborov a inovácia aktuálnych
- prepojenie vzdelávania s kreatívnym priemyslom a praxou
- budovanie partnerstiev
- zvyšovanie kvality vzdelávania
- podieľanie sa na medzinárodných projektoch a programe Erasmus+
- budovanie komunity a práca s verejnosťou
- pedagogická činnosť

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
- znalosť a dodržiavanie legislatívy
- manažérske a organizačné schopnosti
- trestná bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
- zdravotná spôsobilosť
- znalosť slovenského a anglického jazyka
- prehľad v oblasti dizajnu, umenia a kreatívneho priemyslu
- prehľad v oblasti slovenského školstva
- povedomie o trendoch v dizajne a vo vzdelávaní a záujem sa v nich ďalej vzdelávať
- vízia a schopnosť pre ňu získať ostatných
- chuť vstupovať do nových projektov a schopnosť ich komplexného riešenia
- odolnosť voči stresu, nadhľad
- schopnosť viesť ľudí a prirodzene ich podporovať v osobnom i profesijnom rozvoji
- výborné komunikačné zručnosti, schopnosť budovať pozitívne vzťahy
- schopnosť vytvárať príjemné pracovné prostredie s atmosférou dôvery a kooperácie

K Žiadosti o prijatie do zamestnania pripojte:

1. životopis
2. motivačný list
3. stručnú koncepciu rozvoja vyššieho odborného štúdia
4. prehľad tvorivej, odbornej, profesijnej alebo publikačnej činnosti
5. vítané sú odborné odporúčania a referencie uchádzača
6. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov

Všetky dokumenty zasielajte na e-mailovú adresu lubos.lehocky@ssus.sk

Priebeh výberového konania:
3. 10 – 30. 10. 2022: Prijímanie reakcií uchádzačov.
31. 10 – 2. 11. 2022: Posudzovanie zaslaných reakcií.
3. 11. – 08. 11. 2022: Pozvanie vybraných uchádzačov na osobné pohovory.
9. 11. – 16. 11. 2022: Osobné pohovory s vybranými uchádzačmi.
18. 11. – 25. 11. 2022: Ukončenie výberového konania. Rozhodnutiu o prijatí/neprijatí uchádzača na ponúkanú pozíciu môže predchádzať opätovné osobné stretnutie s uchádzačom kvôli doplneniu informácií.
1. 12. 2022: Nástup do zamestnania.

Výberové konanie môže byť kedykoľvek v jeho priebehu prerušené alebo zrušené, prípadne opakované, ak nebude vybraný vhodný uchádzač.

Plat podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Ďalšie informácie o výberovom konaní

Mgr. Ľuboš Lehocký, spolupráce, projekty, výstavy PR
lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

Mgr. art. Dalibor Bača, zriaďovateľ školy
borobaca@seznam.cz / +421 910 313 511

PRÍLOHA: Informácie o Škole dizajnu + vízia VOŠ

temp_file_Informácie_o_škole_+_vízia_VOŠ1.pdf