VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM NA ŠKOLE DIZAJNU

Pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) Školy dizajnu je praktickou alternatívou k vysokej škole. Študovať môžete odbory animovaná tvorba & vývoj hier, grafický dizajn & vizuálna komunikácia, fotografia & multimédiá a odevný & textilný dizajn. VOŠ je zamerané primárne prakticky, trvá len tri roky a študentky a študentov pripravuje na prax v oblasti kreatívneho priemyslu.


Štúdium je denné a do istej miery ho možno prirovnať k bakalárskemu štúdiu na vysokej škole. Vyžaduje sa prezenčný priebeh výuky; rozvrh je nabitý, odovzdávanie vedomostí a zručností intenzívne, pretože nám záleží, aby sa absolventky a absolventi, ktorí získajú titul DiS. – diplomovaný špecialista, bezprostredne po ukončení VOŠ uplatnili v pracovnom prostredí. (Samozrejme, môžu pokračovať aj v štúdiu na vysokej škole, kam sa po vynikajúcej príprave na VOŠ zväčša na 100% dostanú).

.

> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM
> VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRÁC - PISTORIHO PALÁC
> PRIJÍMAČKY: 12. júna a 20. augusta 2024
.

V oblasti dizajnu a umenia neposkytuje tento typ vzdelania mnoho škôl. V Bratislave je jednou z mála Škola dizajnu – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču. Forma vyššieho odborného štúdia nie je všetkým úplne známa, jej perspektíva je však obrovská. V zahraničí je táto forma vzdelávacej platformy veľmi rozšírená, u nás o nej masívnejšie povedomie chýba.

Jej prednosť je v tom, že absolventi a absolventky môžu získať okamžité uplatnenie na trhu práce. Oplatí sa aj v prípade, ak nechcú stráviť šesť rokov štúdiom na umeleckej vysokej škole alebo keď im viac vyhovuje hutnejšia forma nadobúdania vedomostí v konkrétnom odbore. Odbory sú pritom z roka na rok aktualizované najmä podľa požiadaviek pracovného trhu a vývoja jednotlivých odborov. Už počas trojročného štúdia nadväzujú študenti a študentky kontakty s profesionálnou sférou v daných oblastiach, praxujú v inštitúciách a s ľuďmi, ktorí budú možno ich budúcimi zamestnávateľmi. Dôraz sa kladie na praktickú prípravu a spoluprácu s aktérmi kreatívneho priemyslu už počas štúdia.

Trojročné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventky a absolventov akýchkoľvek stredných škôl s maturitou. Vzdelávanie na Škole dizajnu pod vedením pedagogického kolektívu so skúsenosťami z praxe z jednotlivých odborov zahŕňa praktické cvičenia, teoretické vyučovanie, konzultácie, exkurzie, prednášky externých odborníkov a odborníčok z oblasti umenia, dizajnu, kultúry, biznisu, médií, reklamy a kreatívneho priemyslu, pričom dôraz sa kladie na praktickú prípravu. Študentky a študenti absolvujú prax a pracujú na reálnych zadaniach a zákazkách dokonca už počas štúdia.

.

Prijímacie konanie na VOŠ, ktoré sídli na Panenskej 28, v srdci Starého mesta Bratislavy, sa koná v dvoch termínoch – 12. júna. a 20. augusta 2024 o 10:00 hod.

.

ODBORY VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA

FOTOGRAFIA
Vedúca odboru: Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.

Štúdium Fotografie na Vyššom odbornom štúdiu Školy dizajnu je cestou ku kreativite, odbornosti a profesionálnemu rastu; poskytuje priestor na vyjadrenie vlastnej tvorivosti a rozvoj kreatívneho a kritického myslenia. Odbor kladie hlavný dôraz na individuálnu fotografickú tvorbu a osvojenie si všetkých fotografických techník a zručností, s prekročením hraníc smerom k multimediálnym procesom. Štúdium ponúka kvalitne vybavené ateliéry, moderné technológie spracovania obrazu a prístup k profesionálnej fotografickej technike. Teoretickú a ateliérovú časť výučby dopĺňajú špecializované workshopy vrátane odborných prednášok, ktoré sprostredkúvajú dôležité skúsenosti z praxe a spoluprácu so špičkovými fotografmi a fotografkami alebo inštitúciami.

Absolventi a absolventky odboru sa môžu uplatniť ako kreatívni odborníci/čky v oblasti fotografie, ktorí sa vedia orientovať aj v jednotlivých umeleckých disciplínach a používať ich vo svojej profesii. Môžu sa uplatniť vo fotografických ateliéroch, grafických a reklamných agentúrach, v audio-vizuálnych médiách, filmových štúdiách a televíziách, či v akejkoľvek inej oblasti vizuálnej komunikácie. Môžu pracovať ako tvorcovia digitálnych obsahov, profesionáli v oblasti web dizajnu, marketingu a reklamy, vizuálnej komunikácie, audiovizuálnej tvorby a fotografie.

.

GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Vedúca odboru: Mgr. Art. Eva Péč Brezinová, Art.D.

Výuka sa zameriava na odborné vzdelanie a aktívnu prípravu študentov a študentiek na prax grafických dizajnérov a dizajnérok. Na odbore sa naučia teóriu aj dizajnérsku prax v oblastiach od tlačených médií, návrhov online grafiky a vizuálnych identít po plagáty a logotypy. Získajú tiež vedomosti a schopnosti v oblastiach typografie a sadzby, obrazovej kompozície, layoutu alebo práce s ilustráciou a fotografiou. Grafický dizajn je súčasťou prostredia, v ktorom sa každodenne pohybujeme – od exteriéru, vizuálneho „smogu“ (reklamy a iné), po mobilné aplikácie a webové rozhrania. Študentstvo preto pripravujeme na to, aby cez grafický dizajn autorsky prispievalo k skvalitňovaniu vizuálnej komunikácie. Na škole sa pracuje s grafickými softvérmi Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects a FontLab, do výuky je implementovaná práca s AI.

Absolventi a absolventky vedia navrhnúť firemné logá, orientačné systémy, autorské písma, dizajn publikácií, či kompletnú firemnú identitu v podobe dizajn manuálov. Vedia vytvoriť komplexné riešenia pre firmy, kultúrne inštitúcie, spoločenské akcie a realizovať rozsiahlejšie projekty vizuálnej identity a informačnej grafiky.

.

VÝVOJ HIER – ANIMOVANÁ TVORBA
Vedúca odboru: Mgr. Lenka Šišuláková

Študenti a študentky odboru Animovaná tvorba so zameraním na vývoj hier získavajú počas štúdia široký prehľad v dynamickom svete súčasnej informačnej spoločnosti. Ich štúdium sa zameriava predovšetkým na herný priemysel a na tvorbu audiovizuálnych a multimediálnych príbehov. Zdokonaľujú svoje výtvarné schopnosti a techniky, s dôrazom na tvorbu obrazu a jeho význam v kontexte herného dizajnu. Oboznámia sa s kolaboráciou v tíme a priamou praxou v odvetí, čo ich dokáže najefektívnejšie pripraviť na budúce povolanie. Z teoretických predmetov sa budú venovať reklame a marketingu, podnikaniu v odbore a dejinám animácie a hier. Poslucháči sa venujú štúdiu level dizajnu, herným mechanikám, tvorbe grafiky, animácií, efektov, herných naratívov, animovaných cutscén a tvorbe celkovej vizuálnej identity či komplexnej dokumentácie projektu – GDD a ADD, čo im umožňuje aktívne prispievať k tvorbe komplexných herných projektov. Počas štúdia sa tiež rozvíjajú v dramaturgii príbehov a spôsobom, ako tieto príbehy interaktívne komunikovať s hráčmi a divákmi. Dôležitou súčasťou programu je aj práca s hernými enginmi Unity a Unreal engine.

Absolventi/-tky sú pripravení na kariéru v rôznych odvetviach tvorivého priemyslu. Môžu sa uplatniť v oblastiach ako filmová výroba, televízia, marketing, reklama, kreatívne štúdiá, vývoj hier a aplikácií, umelecká tvorba, vizuálne efekty, réžia, VFX, scrum master, animácia, grafika (2D/3D), rigging, herný dizajn, level dizajn, UI/UX dizajn, scenáristika a mnoho ďalších. Sú schopní prispievať do filmových a vývojárskych tímov ako animátori, dizajnéri, režiséri či scenáristi. Počas trojročného štúdia získajú ielen teoretické znalosti, ale aj praktické skúsenosti, čo im umožňuje bezproblémový vstup do pracovného života alebo pokračovanie v ďalšom akademickom vzdelávaní.

.

TEXTILNÝ DIZAJN
Vedúca odboru: Mgr. art. Júlia Jurinová, ArtD.

Študentstvo na odbore je systematicky vedené k zvládnutiu a využívaniu kreatívnej kresliarskej štylizácie a módnej kresby, ako aj k nadobúdaniu zručností v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu tak, aby vedelo transformovať voľnú tvorbu do podoby návrhu dezénu látky, textilných doplnkov a aplikácií v prepojení s odevným dizajnom. Textilné techniky prepájajú vo výuke umelecké a tvorivé nadanie študentov a študentiek s remeselnou zručnosťou. Osvojenie si remeselnej zdatnosti na odbornej úrovni je základom ďalšieho posunu tvorivého myslenia študentstva do súčasného diskurzu v dizajne. K tvorbe na škole patrí aj využitie netextilných materiálov (papier, plast, technické tkaniny, drôt, kov a iné) – textilný a odevný produkt vytvárajú poslucháči/ky netradičnými, experimentálnymi postupmi, pričom neškodia životnému prostrediu. Absolventi a absolventky študijného odboru sú vzdelaní odborníci a odborníčky so schopnosťou samostatného kreatívneho aj exekutívneho myslenia, sú schopní analyzovať a hodnotiť diela textilného dizajnu z technologického, funkčného, estetického a ekologického hľadiska.

V praxi si absolventi a absolventky nachádzajú uplatnenie najmä ako profesionáli v navrhovaní a zhotovovaní textilných dezénov, doplnkov a aplikácií, ako módni návrhári a návrhárky, módni dizajnéri a dizajnérky. Dokážu založiť a viesť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v odbore. Môžu sa uplatniť aj ako módni poradcovia, či stylisti.

.

Prijímačky na vyššie odborné štúdium na Škole dizajnu v Bratislave budú 12. júna a 20. augusta 2024. Ateliéry a študentskú tvorbu z vyššieho odborného štúdia na Panenskej 28 môžu uchádzači a uchádzačky spoznať počas dňa otvorených dverí 30. mája 2024.

.

VIAC INFO: Ľuboš Lehocký / lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium11.pdf
ODEVNÝ DIZAJN, Margaréta Pia Boťánková
ODEVNÝ DIZAJN, Margaréta Pia Boťánková
GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ, Kniha Moniky Machútovej ocenená v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska
GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ, Kniha Moniky Machútovej ocenená v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska
FOTOGRAFIA, Absolventská výstava študentiek v Pistoriho paláci
FOTOGRAFIA, Absolventská výstava študentiek v Pistoriho paláci
FOTOGRAFIA, Absolventská výstava študentiek v Pistoriho paláci
FOTOGRAFIA, Absolventská výstava študentiek v Pistoriho paláci
Ultimate Total Petal Super Beatdown Gameplay GJ+ Incubation Phase