edIT, Digitálne vybavenie na Škole dizajnu

​Od septembra 2022 je Škola dizajnu zapojená do Národného projektu edIT, ktorý predstavuje nielen kompenzačný prvok reagujúci na pandémiu, ale zároveň je to aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania.

V rámci tohto projektu sme na škole zriadili aj pozíciu školského digitálneho koordinátora (Mgr. Roman Balko) v rámci projektu NP edIT I. a II. Súčasťou projektu je aj získanie digitálneho vybavenia pre školu - tablety pre žiakov a notebooky pre učiteľov, s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole. Projekt NP edIT sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.