edIT, Školský digitálny koordinátor

Škola dizajnu sa v októbri 2021 zapojila do Národného projektu edIT, v rámci ktorého sme vytvorili novú pozíciu: Školský digitálny koordinátor.


NÁRODNÝ PROJEKT edIT
Zámer:

- Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (NP edIT 1)

- Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (NP edIT 2)

Národný projekt (NP) edIT je potrebné chápať ako kompenzačný krok reagujúci na pandémiu, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách. Zároveň je to aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania.

Z pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila i vzdelávací proces v stredných a základných školách, vyplynula potreba pripravenosti na opakujúcu sa dištančnú výučbu.

Hlavné ciele NP edIT:

• zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu
• sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom
• koordinovaná digitálna transformácia škôl

Jednotlivé ciele sú napĺňané implementáciou hlavnej aktivity „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania” a jej podaktivít.
ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora, s ktorou sa počíta v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Táto pozícia bude finančne podporovaná vo vybraných školách, ktoré sa do projektu NP edIT zapoja na základe výzvy. Z projektov sa bude financovať približne 170 koordinátorov v základných a 180 koordinátorov v stredných školách po dobu jedného roka.

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT. Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

- vízia školy
- škola ako komunita aktérov
- škola ako vzdelávacie prostredie

Školským digitálnym koordinátorom na Škole dizajnu - Súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave je Mgr. Roman Balko.


-
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Aktivity školského digitálneho koordinátora sú realizované aj v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií.