Odborné stáže pedagógov v zahraničí

V júni vycestujú naši pedagógovia Michal Mečár a Jaroslava Kholová na odbornú stáž do Talianska, kde budú pracovať v rámci projektu LEARN2CREATE na tvorbe metodík a vývoji vzdelávacieho balíka kombinujúceho neformálne vzdelávanie a online vzdelávanie pre pedagógov s cieľom posilniť ich zručnosti v oblasti vzdelávania prácou v kreatívnom a kultúrnom priemysle.
Jednou z hlavných výziev EÚ v oblasti znižovania nezamestnanosti mladých ľudí je zabezpečiť, aby svoje získané zručnosti vyhovovali potrebám ich budúceho pracoviska. Vzdelávanie sa prácou (WBL) veľmi prispieva k dosiahnutiu tohto cieľa zlepšením zamestnanosti študentov a zvýšením ekonomickej konkurencieschopnosti. Kreatívny a kultúrny priemysel (KKP) má významný sociálny a ekonomický prínos pre EÚ. A tým, že má vysoko dynamický a transformačný charakter v súčasnej digitálnej dobe a Európska komisia ho označila za jedno z najrozvíjajúcejších sa európskych odvetv
í.

CIELE PROJEKTU:


* vývoj analýzy vzdelávacích potrieb a súboru osvedčených postupov

* vývoj vzdelávacieho balíka a praktických nástrojovna implementáciu vzdelávacích programov zameraných na prácu v KKP
pilotné testovanie vzdelávacieho balíka v rámci kombinovanej mobility pre študentov

* vypracovanie príručky pre profesionálov v oblasti KKP s cieľom lepšie porozumieť tomu, ako prevádzkovať WBL vo svojich podnikoch a ako zvýšiť prínos pre nich a pre sektor

* rozvoj komunity pedagógov a kreatívnych odborníkov, ktorí sú schopní vytvoriť spojenie a rozvíjať potenciálnu obchodnú spoluprácu počas a po ukončení projektu, čo maximalizuje vplyv projektu z hľadiska partnerstva medzi podnikmi a školami