c Filmová a mediálna tvorba

vedúci odboru:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium, semináre, odborná prax a workshopy

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8636 Q Filmová a mediálna tvorba

ČO SA NAUČÍTE?

- používať na profesionálnej úrovni filmovú reč, odbornú terminológiu a techniky
- pracovať s výrazovými prostriedkami filmu a pohyblivého obrazu
- orientovať sa v problematike výroby audiovizuálnych a iných multimediálnych diel (od preprodukcie po postprodukciu)
- pravidlá strihovej a zvukovej skladby, metódy kameramanskej tvorby
- používať filmovú, televíznu, fotografickú a zvukovú techniku
- pracovať s programami ako Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe After Effects, Celtx

- pracovať samostatne aj v tíme, vo filmovom i televíznom štábe
- orientovať sa v dejinách umenia, filmu a audiovizuálnych médií
- projektovať svoje myšlienky do scenárov, storyboardov
- osvojiť si základné vedomosti z reklamnej tvorby a marketingu


Absolvent odboru filmová a mediálna tvorba je schopný vykonávať tvorivú činnosť v oblasti filmovej a mediálnej tvorby a orientovať sa v profesionálnom svete audiovízie. Má znalosti a profesionálne zručnosti v používaní filmovej reči, terminológie a techník. Disponuje znalosťami z dejín filmu a audiovizuálnych médií, filmovej réžie, produkcie a filmovej výroby.

Štúdium poskytuje praktické poznatky z filmovej a mediálnej tvorby, študent alebo študentka získava esteticko-remeselné minimum filmovej a televíznej výroby v predmetoch strihová a zvuková skladba, obrazové techniky a technológie, dramaturgia a scenáristika, postprodukcia a distribúcia diel. Študenti a študentky sú oboznámení s tvorbou a problematikou PR (Public Relations), etiky v masmédiách, reklamy a marketingu.

Absolventi majú praktické skúsenosti a vedomosti z oblasti tvorby rozličných filmových produktov a autorskej tvorby. Sú schopní samostatne realizovať videá, komplexné audiovizuálne diela a filmy.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent odboru filmová a mediálna tvorba sa uplatní ako samostatný kreatívny profesionál v oblasti filmovej, televíznej a reklamnej tvorby, ako autor filmov, reklamných či hudobných videí, televíznych kampaní a upútaviek, ako kameraman, strihač audiovizuálnych médií, režisér alebo asistent jednotlivých členov filmového a televízneho štábu.