8259 M Animovaná tvorba

vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler Ing. arch. Rastislav Palugyay


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8259 M

ČO SA NAUČÍTE?

- vytvoriť krátky animovaný film
- nakrúcať a zvládnuť tradičné animačné techniky
- vymyslieť a urobiť kreslenú a počítačovú animáciu
- navrhnúť a zrealizovať kompletný reklamný spot či flash banner
- vymyslieť a vytvoriť vizuál pre televíznu grafiku – znelku a jingle
- výborne kresliť, modelovať, vyrábať si vlastné rekvizity
- používať programy Photoshop, After Effects, TV paint, 3D Max
- navrhnúť animované prvky v internetovom prostredí

- pracovať samostatne aj vo filmovom štábe
- ponúkať originálne príbehy a filmové scenáre
- sebavedomo si obhájiť svoju prácu a prezentovať svoje portfólio
- orientovať sa v dejinách výtvarného umenia, filmu a animovanej tvorby


Študenti odboru spoznávajú zásady animovanej tvorby, snažia sa porozumieť rozprávaniu príbehu animáciou. Pre študenta animovanej tvorby sa zvýrazňuje jeho tvorivý vývoj osobnej estetiky v interdisciplinárnom prostredí. Štúdium absolvuje v širokej škále animačných postupov a techník. Štúdiom prechádzajú od klasickej kreslenej animácie, cez počítačovú, až po komplexnú finalizáciu a postprodukciu audiovizualného diela.

Kontextové vedomosti : Študent kriticky diskutuje o aktuálnom vývoji v umení aj v animácii. Študent je schopný preukázať svoje myslenie a chápanie v kultúrno spoločenskom kontexte svojej práce.

Interdisciplinárne presahy: Študent si je vedomý tvorivých a výrobných postupov v iných médiách, ako je film, divadlo, grafika vizuálnej komunikácie, web, reklama, TV a iné obrazové média.

Technické zručnosti: Študent má praktické vedomosti o digitálnych médiách používaných v animácii a môže efektívne aplikovať tieto poznatky pri realizácii projektov. Študenti sú schopní využívať technológiu kreatívne a experimentálne.

Prvý ročník je venovaný kresbe, figurálnemu kresleniu, voľnej tvorbe , farbe, dizajnu, rozprávaniu príbehov, písaniu denníkov. Študenti si osvojujú základy klasickej a počítačovej animácie.

Druhý ročník sa zaoberá výrobou rekvizít, písaniu jednoduchých scenárov, kreslenou a počítačovou animáciou, animáciou pre web, flash animáciou, študenti spoznávajú vizuálne a zvukové efekty.

V treťom ročníku si študenti osvoja základy TV grafiky. Pracujú na znelkách, jingloch a reklame. Rovnako sa zdokonaľujú pri písaní vlastných scenárov. Študenti sa učia pracovať s hudbou a dialógmi. Spolupracujú na kampaniach s reklamnými agentúrami.

Vo štvrtom ročníku sa študenti dostanú na najvyššiu úroveň, mali by svoje poznatky a vedomosti zúročiť v absolventskej práci. Každý študent si vyberie tému svojej práce podľa svojich špecifických oblastí záujmu. V priebehu celého štúdia študenti dopĺňajú svoje portfólia na profesionálnu úroveň.

Profesionalita: Osobná práca študenta napĺňa potenciál profesionálneho tvorcu audiovizuálnych diel. Študent je schopný poskytnúť ucelenú prezentáciu o svojej práci a je pripravený vstúpiť do profesionálneho sveta. Študent trávi čas na plenéroch, exkurziách, projektoch , odbornej praxi a umeleckých dielňach. Prostredníctvom stáží alebo rôznych projektov vyhľadáva profesionálne príležitosti uplatnenia svojich schopností v oblasti animovanej tvorby.
MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent odboru animovaná tvorba môže vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií. Svojou odbornou a technologickou spôsobilosťou je pripravený na obsadenie pozícií vo verejnoprávnych inštitúciách, súkromných televíznych spoločnostiach či filmových organizáciách a v súkromných produkčných a postprodukčných štúdiách.