t Odevný dizajn, 2 r. špecializačné štúdium

vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Henrieta Tholt Mgr. art. Henrieta Tholt Mgr. art. Kristína Šipulová Mgr. art. Kristína Šipulová Mgr. art. Júlia Jurinová


FORMA ŠTÚDIA
Dvojročné denné špecializačné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
Podmienkou prijatia je predchádzajúce absolvovanie jedného z nasledovných študijných odborov (zameraní) stredoškolského štúdia:

8609 M textilný dizajn,
8610 M odevný dizajn,
8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

a splnenie podmienok prijímacieho konania.


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
Absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
Absolvent získava absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „Dis.art.“

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8610 Q Odevný dizajn

ČO SA NAUČÍTE?

- samostatne navrhnúť a zhotoviť rôzne typy odevov a odevnú kolekciu
- prezentovať vlastnú odevnú kolekciu na módnych prehliadkach
- samostatne vytvoriť strihy a nákresy odevov a ich modelovú úpravu podľa vopred zvoleného materiálu a nákresu, vhodne kombinovať a kreatívne využívať rôzne textilné i alternatívne materiály pri tvorbe odevu
- samostatne vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu v časovom limite
- zvládnuť základné textilné ručné techniky
- ovládať rôzne druhy šijacích strojov a obsluhovať špeciálne stroje a žehliacu techniku
- uplatniť technologické poznatky v tvorivom procese a realizácii zákaziek s ohľadom na použité materiály, technické, estetické a ekonomické požiadavky
- tvoriť tak, aby ste neškodili životnému prostrediu
- ovládať grafické programy
- analyzovať a hodnotiť produkty odevného dizajnu z  technologického, funkčného, estetického a ekologického hľadiska
- vyhľadávať a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci
- multimediálne zaznamenávať, spracovávať a kultivovane prezentovať vlastnú tvorbu formou portfólia, výstavy alebo módnej prehliadky
- mať prehľad v dejinách odievania a dejinách umenia
- základné vedomosti z ekonomiky a marketingu, aby ste si mohli založiť vlastnú značku


Absolventi štúdia majú znalosti z dejín a teórie výtvarného umenia, dejín odevu, histórie i súčasných podôb a trendov odevného dizajnu, konštrukčné a technologické vedomosti z odevnej praxe.

Študentky a študenti vedia využívať kreatívnu kresliarsku štylizáciu a ovládajú módnu kresbu. Počas štúdia získavajú zručnosť v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu, čo im poskytuje priestor na naplnenie ich predstáv o originálnom módnom odeve. Zapájajú sa do rôznych projektov (Erasmus+), výstav a súťaží v rámci SR i v zahraničí. Na základe získaných znalostí a zručností dokážu absolventi zároveň transformovať voľnú tvorbu do polohy komerčnej konfekcie a odevných kolekcií.MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi študijného odboru sú vzdelaní odborníci a odborníčky so schopnosťou samostatného výtvarného myslenia. V praxi si nachádzajú uplatnenie najmä ako profesionáli v navrhovaní a zhotovovaní odevov a odevných kolekcií, divadelní kostyméri, módni návrhári a návrhárky. Dokážu založiť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v odbore. Môžu sa uplatniť aj ako módni poradcovia.