8630 M Animovaná tvorba

vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8630 M

ČO SA NAUČÍTE?

- vytvoriť krátky animovaný film
- nakrúcať a zvládnuť tradičné animačné techniky
- vymyslieť a urobiť kreslenú a počítačovú animáciu
- navrhnúť a zrealizovať kompletný reklamný spot či flash banner
- vymyslieť a vytvoriť vizuál pre televíznu grafiku – znelku a jingle
- výborne kresliť, modelovať, vyrábať si vlastné rekvizity
- používať programy Photoshop, After Effects, TV paint, 3D Max
- navrhnúť animované prvky v internetovom prostredí

- pracovať samostatne aj vo filmovom štábe
- ponúkať originálne príbehy a filmové scenáre
- sebavedomo si obhájiť svoju prácu a prezentovať svoje portfólio
- orientovať sa v dejinách výtvarného umenia, filmu a animovanej tvorby


Študenti odboru spoznávajú zásady animovanej tvorby, snažia sa porozumieť rozprávaniu príbehu animáciou. Pre študenta animovanej tvorby sa zvýrazňuje jeho tvorivý vývoj osobnej estetiky v interdisciplinárnom prostredí. Štúdium absolvuje v širokej škále animačných postupov a techník. Štúdiom prechádzajú od klasickej kreslenej animácie, cez počítačovú, až po komplexnú finalizáciu a postprodukciu audiovizualného diela.

Kontextové vedomosti : Študent kriticky diskutuje o aktuálnom vývoji v umení aj v animácii. Študent je schopný preukázať svoje myslenie a chápanie v kultúrno spoločenskom kontexte svojej práce.

Interdisciplinárne presahy: Študent si je vedomý tvorivých a výrobných postupov v iných médiách, ako je film, divadlo, grafika vizuálnej komunikácie, web, reklama, TV a iné obrazové média.

Technické zručnosti: Študent má praktické vedomosti o digitálnych médiách používaných v animácii a môže efektívne aplikovať tieto poznatky pri realizácii projektov. Študenti sú schopní využívať technológiu kreatívne a experimentálne.

Prvý ročník je venovaný kresbe, figurálnemu kresleniu, voľnej tvorbe , farbe, dizajnu, rozprávaniu príbehov, písaniu denníkov. Študenti si osvojujú základy klasickej a počítačovej animácie.

Druhý ročník sa zaoberá výrobou rekvizít, písaniu jednoduchých scenárov, kreslenou a počítačovou animáciou, animáciou pre web, flash animáciou, študenti spoznávajú vizuálne a zvukové efekty.

V treťom ročníku si študenti osvoja základy TV grafiky. Pracujú na znelkách, jingloch a reklame. Rovnako sa zdokonaľujú pri písaní vlastných scenárov. Študenti sa učia pracovať s hudbou a dialógmi. Spolupracujú na kampaniach s reklamnými agentúrami.

Vo štvrtom ročníku sa študenti dostanú na najvyššiu úroveň, mali by svoje poznatky a vedomosti zúročiť v absolventskej práci. Každý študent si vyberie tému svojej práce podľa svojich špecifických oblastí záujmu. V priebehu celého štúdia študenti dopĺňajú svoje portfólia na profesionálnu úroveň.

Profesionalita: Osobná práca študenta napĺňa potenciál profesionálneho tvorcu audiovizuálnych diel. Študent je schopný poskytnúť ucelenú prezentáciu o svojej práci a je pripravený vstúpiť do profesionálneho sveta. Študent trávi čas na plenéroch, exkurziách, projektoch , odbornej praxi a umeleckých dielňach. Prostredníctvom stáží alebo rôznych projektov vyhľadáva profesionálne príležitosti uplatnenia svojich schopností v oblasti animovanej tvorby.
MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent odboru animovaná tvorba môže vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií. Svojou odbornou a technologickou spôsobilosťou je pripravený na obsadenie pozícií vo verejnoprávnych inštitúciách, súkromných televíznych spoločnostiach či filmových organizáciách a v súkromných produkčných a postprodukčných štúdiách.