8637 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

vedúci odboru:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8637 M 03

UPLATNENIE

- televízna a filmová výroba, média, reklama a marketing, kreatívne štúdia

- profesie ako kameraman, zvukár, strihač, grafik, art director

ČO SA NAUČÍTE?

- základné princípy filmovej reči, audiovizuálnej tvorby, 2D a 3D počítačovej grafiky
- poznať problematiku výroby audiovizuálneho diela od prípravných fáz až po obrazovú a zvukovú postprodukciu
- používať filmovú, televíznu, fotografickú a zvukovú techniku
- uplatniť metódy počítačovej grafiky v oblastiach umeleckej tvorby
- pracovať s programami ako Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe After Effects, Celtx

- pracovať samostatne aj v tíme (štábe)
- orientovať sa v dejinách umenia, filmu a audiovizuálnych médií
- prezentovať (slovne aj graficky) svoje výtvarné myšlienky a koncepcie
- základné vedomosti z ekonomiky a marketingu

ŠTÚDIUM

Študenti odboru skúmajú možnosti filmovej reči, 2D a 3D počítačovej grafiky a animácie pri tvorbe audiovizuálnych a multimediálnych diel. Naučia sa pracovať s obrazovou a zvukovou tvorbou – virtuálnou grafikou ako médiami na osobný výraz autorov, pre ktorých sú tieto disciplíny umením, nie len výrobným prostriedkom.

Počas štúdia si študenti samostatne rozvíjajú a zdokonaľujú svoje schopnosti a prax ako členovia kreatívneho umeleckého tímu. Získavajú celý rad technických a praktických zručností, učia sa kriticky premýšľať o vybraných médiách a pracujú na rozvoji vlastného originálneho jazyka a estetiky. Štúdium zahŕňa širokú škálu práce. Od osobných esejí, cez dokumenty, až po experimenty v rozprávaní. Od lyrických a abstraktných filmov až po virtuálnu grafiku a rozšírenú obrazovú tvorbu. Dôraz sa pritom kladie na individuálny prístup ku každému študentovi a jeho profesionálnemu záujmu.

Intenzívne štvorročné štúdium vytvára podmienky pre aktívnu a dynamickú prácu, ktorej súčasťou sú filmy, 2D a CGA (computer graphic) animácie, prezentujúce širokú škálu pokročilých zručností vo vizuálnom pozorovaní a koncepčnom rámcovaní, od autorských a režijných vízii až po technické znalosti. Škola vedie študenta k efektívnej práci profesionálneho umelca v rôznych interdisciplinárnych prostrediach, so schopnosťou aplikovať získané zručnosti napríklad pre web, TV, reklamu, divadlo a iné obrazové média. Počas štyroch rokov študenti spolupracujú na vytváraní jedinečných naratívnych riešení zadaných tém a cvičení.

V prvom ročníku absolvujú výtvarnú prípravu, oboznamujú so základmi obrazovej tvorby – virtuálnej grafiky, s výrazovými prostriedkami obrazu, teóriou a odbornou terminológiou.

V druhom ročníku realizujú viacero praktických zadaní (režijno-scenáristických, obrazových, grafických), prehlbujú svoje znalosti z dramaturgie, obrazovej tvorby, animácie.

V treťom ročníku študenti prechádzajú na pokročilejšiu úroveň vo svojej práci s obrazom a zvukom, učia sa pracovať s dialógmi, hudbou, osvojujú si základy televíznej grafiky (znelky) a reklamy.

Vo štvrtom, maturitnom ročníku, môžu študenti individuálne tvarovať svoju tvorbu podľa špecifických a aktuálnych oblastí záujmu, ktoré prostredníctvom zvolenej témy zúročia vo svojej absolventskej práci.

V priebehu celého štúdia rozvíjajú a dopĺňajú svoje portfólia na profesionálnu úroveň.

Profesionalita: Štúdium približuje obrazovú a zvukovú tvorbu – virtuálnu grafiku na pokročilej úrovni ako praktické remeslo a dizajnové umenie. Kombináciou teoretického štúdia a praktických cvičení stavia na bohatých poznatkoch pre najdôležitejšie oblasti tvorby, ako napríklad práca so svetlom, kamerou a fotoaparátom, strihovou skladbou, zvukom, dramaturgiou, počítačovou grafikou a vizuálnymi efektmi.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent odboru sa môže uplatnť ako samostatný kreatívny profesionál v oblasti filmovej, televíznej a reklamnej tvorby, ako autor filmov, reklamných či hudobných videí, televíznych kampaní a upútaviek, ako kameraman, strihač audiovizuálnych médií, režisér alebo asistent jednotlivých členov filmového a televízneho štábu.