Deň Európy na Škole dizajnu

V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa na našej škole dňa 17. mája 2017 uskutočnil Deň Európy v spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum pre európsku politiku.

Cieľom tohto tematického dňa bolo zvýšiť pomocou vzdelávacích a zábavno-súťažných aktivít informovanosť žiakov o Európskej únii. V tento deň v škole neprebiehalo „klasické vyučovanie“, ale žiaci 1. až 3. ročníka boli rozdelení do skupín,v ktorých postupne absolvovali 6 aktivít, ktorých charakter bol zameraný na rôzne oblasti života EÚ.

Prezentácia projektu InovEduc umožnila žiakom získať prostredníctvom 3D modelov prírodných a historických pamiatok „iný pohľad“ na hranicu schengenského priestoru SR. V aktivite „Postav dom“ boli motivovaní k uvedomeniu si zložitosti procesu európskej integrácie. V aktivite „Euro naša mena“ žiaci riešili online kvízy o eure nachádzajúce sa na webstránke NBS. V aktivite „Slepá mapa EÚ“ sa orientovali na mape a poznávali jednotlivé krajiny EÚ. Svoje vedomosti o EÚ si otestovali v „Kvíze o EÚ“ prostredníctvom aplikácie Kahoot! a v hre „Riskuj o EÚ!

Žiaci sa aktívne zapojili do jednotlivých aktivít a zistili, že získavanie vedomostí a zručností nemusí byť vždy nevyhnutne spojené iba s „klasickým“ výkladom nového učiva, ale že to ide aj formou hier a súťaží, vhodne
spojených s využitím moderných informačných a komunikačných technológií.

Na záver sme spolu s našimi hosťami z CEPu vyhodnotili ako najaktívnejšie skupiny žiakov z tretieho ročníka, potom nasledovali žiaci 2. F, P a 1.G, P. Najzaujímavejšou aktivitou podľa hodnotenia žiakov bola „Slepá mapa EÚ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.