Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky – IKT

temp_file_Príloha_č._4_Opis_predmetu_zákazky2.xlsx