Program e-Školy pre budúcnosť

Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií.


V 8. ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť podporila Nadácia Orange inovatívne projekty základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií zamerané na tri oblasti:
- rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi

- rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov

- rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, prevencie rôznych rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým

Škola dizajnu uspela so svojim projektom Škola hrou pomocou digitálnych nástrojov spomedzi 229 prihlásených projektov, vďaka čomu môžeme zatraktívniť a zdigitalizovať jednotlivé témy všeobecno-vzdelávacích predmetov pre naše študentky/-ov a poskytnúť tiež pedagógom možnosť rozvoja ich digitálnych zručností a kompetencií s cieľom využívať ich vo vyučovacom procese.

-
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 Nadácie Orange.