PORTFÓLIO K TALENTOVKÁM - Čo má obsahovať?

Súčasťou prijímacej talentovej skúšky je aj hodnotenie portfólia vlastnej tvorby uchádzačok a uchádzačov.

Ukážky vlastnej tvorby (výkresy, kresby v skicároch, fotografie, videá, digitálne súbory na USB a pod.) si uchádzači a uchádzačky prinesú na talentovú skúšku.

>>> ČO MÁ BYŤ SÚČASŤOU PORTFÓLIA?


​- ANIMOVANÁ TVORBA

Akákoľvek vlastná tvorba: štylizácia postáv, zvierat, vymyslené krajiny, zátišia, portréty, vítané sú aj vlastné námety, prvé pokusy o animáciu alebo fotografie. Nie sú preferované kresby prekreslené podľa predlohy z internetu. Rozsah: minimálne 20 prác

- FILMOVÁ TVORBA (Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika)

Okrem kresieb vítame najmä videá, fotografie, vlastné príbehy a scenáre. Preferujeme rôznorodosť žánrov, motívov a techník. Rozsah: radšej viac ako menej smile

- FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Minimálne 5 kresieb, prosíme priniesť fyzicky originál, nie sken/foto. 20 - 50 kusov fotografií - obsahovo, námetovo, žánrovo ľubovoľné, je však dobré predstaviť širšie spektrum záujmu - jednoducho to najlepšie, čo sa zatiaľ podarilo. Kladieme dôraz na koncepčné myslenie - vítame fotografické série, či už na základe prvotného autorského zámeru, alebo dodatočné spájanie fotografií na základe nájdených súvislostí medzi nimi. Podmienkou je minimálne 1 séria fotografií. Vítame aj iné formy výstupov: napr. koláže, počítačovo manipulované fotografie, audiovizuálne diela… Fotografické práce je možné priniesť vytlačené, alebo na USB. Prosíme o vyznačenie prípadných sérií názvami alebo umiestnením do samostatných priečinkov.

- GRAFICKÝ DIZAJN

Očakávame objem vlastnej tvorby v rozsahu 20 - 40 kusov, veľkosť formátu by nemala presiahnuť rozmer A2. Obsah prác v portfóliu by mal byť rozdelený na dve časti:

a) práce zo ZUŠ alebo vytvorené pod vedením lektora, prípadne práce z hodín výtvarnej výchovy v ZŠ v počte 10 - 20 ks;

b) voľná tvorba - práce vytvorené vo voľnom čase, ako mimoškolská aktivita v počte 10 - 20 ks.

V prípade digitálnych prác prosíme odovzdať a pomenovť súbory na USB v tvare: názovpráce_meno_priezvisko_obsahA.jpg alebo názovpráce_meno_priezvisko_obsahB.jpg. Portfólio môže obsahovať akékoľvek výtvarné žánre, techniky a médiá.

- GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Portfólio by malo obsahovať cca 20 prác:

a) študijné kresby (napr. kresba zátišia, kresba predmetov, kresba prírodnín, figurálna kresba)

b) voľné kompozície (vlastný výber z kresieb, malieb, koláží, prípadne priestorových inštalácií, počítačovej grafiky alebo 3D grafiky)

c) Vítané sú aj skicáre alebo kresbičky zo zošitov (to, čo vás naozaj baví, zaujíma, teší), v ktorých často nájdeme zaujímavé momenty.

Toto zloženie portfólia je len odporúčané, nie je nutné mať v portfóliu práce z každého bodu. Samozrejme, chceme vidieť tie najlepšie práce.

PS: poprosíme aj niečo iné ako manga a vynechať magické hríbiky! smile Veľmi obľúbená manga môže byť, ale potrebujeme vidieť aj vlastnú tvorbu, resp. iné výstupy.

- INTERIÉROVÝ DIZAJN

Portfólio by malo obsahovať 20 ks prác do veľkosti A2:

a) kresba zátišia (kresba predmetov, prírodnín, figurálna kresba, portrét)
b) voľné kompozície (napr. priestorové kompozície, fotodokumentácia, iná tvorba), vlastný výber
c) kresby, modely, rendre z prvotných pokusov pri zariaďovaní interiérov

Táto skladba portfólia je len odporúčaná, určite so sebou prineste vaše najlepšie práce.

- PRODUKTOVÝ DIZAJN (Priemyselný dizajn)

Portfólio by malo obsahovať maximálne 20 prác:

a) študijné kresby (napr. kresba zátišia, kresba predmetov, kresba prírodnín, figurálna kresba)

b) voľné kompozície (napr. farebné kompozície nefigurálne, farebné kompozície figurálne, priestorové kompozície, fotodokumentácia, vlastný výber)

- ODEVNÝ DIZAJN

Minimálny počet prác v portfóliu je 10 kusov. Povinne musí portfólio obsahovať zátišie a kresby postáv. Portfólio môže okrem toho obsahovať rôzne typy prác, preferujeme čo najpestrejší prehľad - návrhy, voľné skice, maľby, textilné techniky… Prosíme, v elektronickej podobe na USB doniesť len tie práce, ktoré nie je možné priniesť fyzicky.
.

.
.
.

>>> ČO BUDE NA TALENTOVKÁCH?