VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ/-KA ŠKOLY
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA/-KY ŠKOLYSúkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava, zastúpená Mgr. art. Daliborom Bačom, zriaďovateľom školy, podľa ustanovenia §4 ods. 1 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču.


Ponúkame odbornú a manažérsku prácu na vedúcej pozícii v priateľskom kolektíve umeleckej školy s vysokou mierou právomocí a povinností v súlade s legislatívou s cieľom koncipovať udržateľný rozvoj školy v spolupráci a s podporu zriaďovateľa a tímu pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Hľadáme zodpovedného človeka s pedagogickými, odbornými a manažérskymi skúsenosťami a vedomosťami, ktorý sa orientuje vo vzdelávacom systéme a príslušnej legislatíve, má vzťah k dizajnu a kreatívneho priemyslu, dokáže viesť kolektív, pracovať a rozhodovať sa samostatne, ale aj v tíme, myslieť empaticky, pracovať efektívne a v súlade s potrebami školy. Skúsenosti v oblasti riadenia strednej školy a znalosť cudzích jazykov sú výhodou.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný typ školy podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca najmenej 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky:

- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti, ovládanie štátneho jazyka
- uplatňovanie vedomostí, spôsobilostí a kompetencií profesijných štandardov riaditeľa školy podľa pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, znalosť legislatívy pre oblasť školstva

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Profesijný štruktúrovaný životopis.
3. Písomný návrh koncepcie rozvoja školy na volebné obdobie, ktorá bude v prípade úspešnosti vo výberovom konaní rozpracovaná riaditeľom školy v konkrétnych hlavných cieľoch, úlohách a termínoch. Návrh koncepcie má obsahovať víziu školy, SWOT analýzu školy a návrh rozvoja školy v rôznych oblastiach z pohľadu uchádzača.
4. Overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní.
5. Potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca.
6. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti pedagogického
zamestnanca podľa § 15a) ods. 7 Zákona č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7. Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 Zákona č. 138/2019 Z.z. (text lekárskeho potvrdenia musí by dodržaný).
8. Kópie dokladov o absolvovanom funkčnom vzdelávaní (minimálne základný modul, prípadne rozširujúci modul) a ďalšom vzdelávaní (napr. atestácia a iné) podľa § 47 Zákona č. 138/2019 Z.z. Funkčné vzdelávanie sa nevyžaduje u uchádzača, ktorý absolvoval aspoň 1. stupeň VŠ štúdia v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania.
9. Čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Uvítame aj odporúčania a referencie na uchádzača s kontaktom na odporúčajúceho.

Platové podmienky:

Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o škole:

- charakteristika školy
- správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
- školský vzdelávací program

Po dohode je možné 20. 12. 2023 absolvovať ešte pred doručením žiadosti informatívne stretnutie so zriaďovateľom školy za účelom oboznámenia sa so školou.

Termíny:

24. 11. 2023 – vyhlásenie výberového konania

do 9. 1. 2024, 14:00 – doručenie podkladov a žiadostí o zaradenie do výberového konania

do 15. 1. 2024 – informovanie uchádzačov e-mailom o zaradení do výberového konania a pozvanie uchádzačov na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 22., alebo 23. 1. 2024

22. – 23. 1. 2024 – výberové konanie – prezentácia koncepcie rozvoja školy formou osobného stretnutia

február – apríl 2024 – predpokladaný nástup do zamestnania

Kontakty:

Mgr. Ľuboš Lehocký, predseda rady školy
lubos.lehocky@ssus.sk / 0918 776 114

Mgr. art. Dalibor Bača, zriaďovateľ školy
borobaca@seznam.cz / 0910 313 511

Zasielanie žiadostí:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi prosíme doručiť poštou alebo osobne do 9. 1. 2024, 14:00 v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

V Bratislave 24. 11. 2023

Mgr. art. Dalibor Bača
zriaďovateľ školy

Výberové_konanie_SŠUPBB.pdf