Mgr. Soňa Vyskočová Mgr. Soňa Vyskočová

Soňa Vyskočová vyštudovala odbor učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdium ukončila obhájením diplomovej práce s názvom „Vnútorný svet lyrického subjektu v poézii Štefana Strážaya a Viery Prokešovej“ pod vedením doc. PhDr. Andrey Bokníkovej, PhD. Ešte počas svojho bakalárskeho štúdia na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave absolvovala študijný pobyt na Masarykovej Univerzite v Brne (pedagogická fakulta).

Popri pedagogickej práci sa venuje aj vlastnej tvorbe v oblasti poézie, ktorá bola viackrát uverejnená v literárnych časopisoch Dotyky a Fraktál. Je spoluautorkou brožúr Trnavská jar a Trnavská jeseň týkajúcich sa poézie. Svoju tvorbu prezentovala na viacerých verejných autorských čítaniach na Slovensku i v Brne.

Na Škole dizajnu vyučuje slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku. Na svojich hodinách uplatňuje zážitkový aspekt výučby, konštruktivistický prístup, vnímajúc každého študenta/-ku ako výnimočnú individualitu.