Mgr. Monika Pripoňová Mgr. Monika Pripoňová

Monika Pripoňová je odborná pedagogička so špecializáciou na pedagogické poradenstvo s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti sociálnej pedagogičky, výchovnej a kariérovej poradkyne a s pedagogickou spôsobilosťou na vyučovanie predmetov pedagogika a anglický jazyk. Zameriava sa na holistický prístup k vzdelávaniu, alternatívne pedagogické koncepcie, inovácie školských systémov a terapeutické smery (arteterapia). Jazykové vzdelávanie absolvovala aj v zahraničí, má medzinárodné certifikáty a skúšky v prekladateľskom odbore. Dlhodobo pracuje aj ako lektorka jazykových kurzov, venuje sa prekladateľskej a korektorskej činnosti. Na škole dizajnu vyučuje predmet anglický jazyk.