Personálne obsadenie

*

ZRIAĎOVATEĽ

BOHUMIL BAČA, akad. mal.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA ZRIAĎOVATEĽA

Mgr. art. Dalibor Bača

—————————————————————————————

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽ: ING. MARTIN KOKLES

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA: Mgr. Jana Mináriková


CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

RIADITEĽ: Mgr. art. DALIBOR BAČA

—————————————————————————————

PERSONÁLNY A EKONOMICKÝ ÚSEK

RNDr. Zdena Bačová
Mária Kovalčíková

SEKRETARIÁT

Tajomníčka školy: Mgr. Zuzana Candráková
Sekretariát, študijné oddelenie: Ing. Andrea Bukorová

SPOLUPRÁCE, PROJEKTY, VÝSTAVY, PR

Mgr. Ľuboš Lehocký
Mgr. art. Dalibor Bača

ERASMUS+

Koordinátorky:
Ing. Andrea Bukorová
Katarína Šidová, DiS

—————————————————————————————

VEDÚCI ODBORNÝCH ODDELENÍ

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika: Ing. Martin Kokles
dizajn interiéru: Ing. arch. Katarína Michalková
animovaná tvorba: Ing. Martin Kokles
grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn (G): Mgr. Michal Mečár
priemyselný dizajn (P): Mgr. art. Peter Ilčík
fotografický dizajn (F): Mgr. art. Jana Kirschnerová
odevný dizajn (O): Mgr. Marianna Kajabová

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

grafika vizuálnych komunikácií (GVK): Mgr. art. Róbert Szegény
fotografia (FO): Mgr. art. Jana Kirschnerová
animovaná tvorba (AT): Ing. Martin Kokles
odevný a textilný dizajn (OTD): Mgr. Marianna Kajabová
interiérový dizajn (ID): Ing. arch. Katarína Michalková
filmová a mediálna tvorba (FMT): Ing. Martin Kokles

VEDÚCA ODDELENIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

Mgr. Jana Mináriková

—————————————————————————————

TRIEDNI UČITELIA

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

I.GAO Mgr. Marianna Kajabová
I.GBPF Mgr. Jaroslava Kholová
II.GO Mgr. art. Miriam Kulacsová
II.PF Mgr. Roman Balko
III.GPFO Mgr. Oľga Paulusová
IV.GPFO Ing. Eva Cibulíková

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

I.AT Mgr. art. Lukáš Šafář
I.FO Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
I.GVK Mgr. art. Vojtech Ruman
II.ID Ing. arch. Katarína Michalková
I.OTD Mgr. Marianna Kajabová
II.AT Mgr. art. Lukáš Šafář
II.FO Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
II.GVK Mgr. art. Vojtech Ruman
III.ID Ing. arch. Katarína Michalková
II.OTD Mgr. Marianna Kajabová
III.AT Mgr. art. Lukáš Šafář
III.GVK Mgr. art. Vojtech Ruman
III.OTD Mgr. Marianna Kajabová

—————————————————————————————

VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

Ing. Eva Cibulíková

KOORDINÁTOR PRE PROTIDROGOVÚ PREVENCIU

Mgr. Roman Balko

KOORDINÁTORKA VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Mgr. Oľga Paulusová

—————————————————————————————

GALÉRIA SUMEC

Mgr. Ľuboš Lehocký
Mgr. art. Dalibor Bača

—————————————————————————————

PEDAGOGICKÁ RADA

- pedagogickí zamestnanci

—————————————————————————————

SPRÁVCA SIETE

Mgr. Dušan Kováč