Personálne obsadenie

Personálne obsadenie školy

VEDENIE ŠKOLY:

Ing. Martin Kokles Riaditeľ školy: Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles Zriadovateľ: Bohumil Bača, akademický maliar Ing. Martin Kokles Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Jana Mináriková

Mgr. art. Dalibor Bača Štatutárny zástupca zriaďovateľa školy Mgr. art. Dalibor Bača Štatutárny zástupca zriaďovateľa školy Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Mgr. art. Dalibor Bača Marketing a nové projekty Mgr. art. Dalibor Bača Ekonomický úsek RNDr. Zdenka Bačová Mgr. Justína Striešová Sekretariát Mgr. Justína Striešová

————————————————————————————-

VEDÚCI ODBORNÝCH ODDELENÍ

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

dizajn so zameraniami:

grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn (G): Mgr. Michal Mečár

priemyselný dizajn (P): Mgr. art. Peter Fašanok

fotografický dizajn (F): Mgr. art. Jana Kirschnerová

odevný dizajn (O): Mgr. Marianna Kajabová

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

grafika vizuálnych komunikácií (GVK): Mgr. art. Róbert Szegény

fotografia (FO): Mgr. art. Jana Kirschnerová

animovaná tvorba (AT): Ing. Martin Kokles

odevný a textilný dizajn (OTD): Mgr. Marianna Kajabová

interiérový dizajn (ID): Mgr. art. Peter Fašanok

filmová a mediálna tvorba (FMT): Ing. Martin Kokles

VEDÚCI ODDELENIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV


Mgr. Jana Mináriková

————————————————————————————-

TRIEDNI UČITELIA

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

I.GP Mgr. Oľga Paulusová

I.OF Mgr. Patrik Pavlanský

II.GPFO Ing. Eva Cibulíková

III.GPF, IV.GPF Mgr. Marianna Kajabová

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

I.ID, III.ID Ing. Lenka Kurjanová

I.GVK, II.GVK, III.GVK Mgr. art. Vojtech Ruman

I.FO, II.FO, III.FO Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

I.AT, II.AT, I.FMT, II.FMT Ing. Martin Kokles

I.OTD, II.OTD Mgr. Marianna Kajabová

—————————————————————————————


VÝCHOVNÝ PORADCA


Ing. Eva Cibulíková

KOORDINÁTOR PRE PROTIDROGOVÚ PREVENCIU

Mgr. Roman Balko

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Mgr. Oľga Paulusová

————————————————————————————-

GALÉRIA SUMEC

kurátorka: Mgr. Marianna Kajabová

—————————————————————————————

PEDAGOGICKÁ RADA

pedagogickí zamestnanci