Personálne obsadenie

*

ZRIAĎOVATEĽ

Mgr. art. DALIBOR BAČA

—————————————————————————————

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽ: Ing. MARTIN KOKLES

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA: Mgr. Jana Mináriková
zastupkyna@ssus.sk


CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

RIADITEĽ: Mgr. art. DALIBOR BAČA

—————————————————————————————

PERSONÁLNY A EKONOMICKÝ ÚSEK

RNDr. Zdena Bačová
Monika Bednáriková
Mária Kovalčíková
JUDr. Katarína Starečeková

SEKRETARIÁT / TAJOMNÍČKA

Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk
ssus@ssus.sk

SPOLUPRÁCE, PROJEKTY, VÝSTAVY, PR

Mgr. art. Dalibor Bača
Mgr. Ľuboš Lehocký / lubos.lehocky@ssus.sk

ERASMUS+

Koordinátorky:
Mgr. Jaroslava Kholová
erasmus_en@ssus.sk

Mgr. Lucia Mináriková
erasmus_fr@ssus.sk

Mgr. art. Danica Ondrejovič
danicaondrej@gmail.com

GRANTOVÉ PROJEKTY

Viera Krátka
kratka@ssus.sk

—————————————————————————————

VEDÚCI ODBORNÝCH ODDELENÍ

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

P / Priemyselný dizajn / Mgr. art. Peter Ilčík / ilcik.peter@gmail.com
GA / Grafický a priestorový dizajn / Mgr. art. Tomáš Vicen / tomas.vicen@gmail.com
GB / Grafický dizajn / Mgr. Michal Mečár / m.mecar@gmail.com
Z / Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika / Mgr. art. Lukáš Šafař / lukas.safar@gmail.com
A / Animovaná tvorba / Mgr. art. Martin Snopek ArtD. / snopek.mato@gmail.com
F / Fotografický dizajn / Mgr. art. Jana Kirschnerová / kirschner.jana@gmail.com
O / Odevný dizajn / Mgr. Marianna Kajabová / marianna.kajabova@gmail.com
I / Dizajn interiéru / Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. / lorete.kristina@gmail.com

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

FMT / Filmová a mediálna tvorba / Mgr. art. Lukáš Šafař / lukas.safar@gmail.com
AT / Animovaná tvorba / Mgr. art. Martin Snopek ArtD. / snopek.mato@gmail.com
FO / Fotografia / Mgr. art. Jana Kirschnerová / kirschner.jana@gmail.com
ID / Interiérový dizajn / Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. / lorete.kristina@gmail.com
OTD / Odevný a textilný dizajn / Mgr. Marianna Kajabová / marianna.kajabova@gmail.com
GVK / Grafika vizuálnych komunikácií / Mgr. art. Róbert Szegény / robert.szegeny@gmail.com

VEDÚCA ODDELENIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

Mgr. Jana Mináriková

—————————————————————————————

TRIEDNI UČITELIA

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

I. GA, GB – Mgr. Ingrid Tomová
I. A, F, Z – Mgr. art. Denisa Havrľová
I. I, P, O – Ing. Lenka Kurjanová
II. GA, GB – Mgr. art. Martin Schwarz
II. A, F, Z – Mgr. Jaroslava Kholová
II. I, P, O – Mgr. Roman Balko
III. GA, O – Mgr. Marianna Kajabová
III. GB, P, F – Mgr. Jaroslava Kholová
IV. G, O – Mgr. art. Miriam Kulacsová
IV. P, F – Mgr. Roman Balko

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

II. AT – Mgr. art. Lukáš Šafář
III. AT – Mgr. art. Lukáš Šafář
II. FO – Ing. et. Mgr. art. Kristián Németh
III. FO – Ing. et. Mgr. art. Kristián Németh
I. GVK – Mgr. art. Vojtech Ruman
II. GVK – Mgr. art. Vojtech Ruman
III. GVK – Mgr. art. Vojtech Ruman
I. TD – Mgr. Marianna Kajabová
II. OTD – Mgr. Marianna Kajabová
III. OTD – Mgr. Marianna Kajabová
II. FMT - Mgr. art. Lukáš Šafář

—————————————————————————————

VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

Mgr. Tereza Křečková

KOORDINÁTOR PRE PROTIDROGOVÚ PREVENCIU

Mgr. Roman Balko

—————————————————————————————

GALÉRIA SUMEC

Mgr. art. Dalibor Bača
Mgr. Ľuboš Lehocký

—————————————————————————————

PEDAGOGICKÁ RADA

pedagogickí zamestnanci

—————————————————————————————

SPRÁVCA SIETE

Mgr. Dušan Kováč