Personálne obsadenie

*

ZRIAĎOVATEĽ

BOHUMIL BAČA, akad. mal.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA ZRIAĎOVATEĽA

Mgr. art. Dalibor Bača

—————————————————————————————

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽ: ING. MARTIN KOKLES

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA: Mgr. Jana Mináriková


CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

RIADITEĽ: Mgr. art. DALIBOR BAČA

—————————————————————————————

PERSONÁLNY A EKONOMICKÝ ÚSEK

RNDr. Zdena Bačová
Mária Kovalčíková

SEKRETARIÁT

Mgr. Justína Striešová

SPOLUPRÁCE, PREZENTAČNÉ A VÝSTAVNÉ AKTIVITY

Mgr. Ľuboš Lehocký
Mgr. art. Dalibor Bača

ERASMUS+

Koordinátorka: Katarína Šidová, DiS

—————————————————————————————

VEDÚCI ODBORNÝCH ODDELENÍ

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn (G): Mgr. Michal Mečár
priemyselný dizajn (P): Mgr. art. Peter Fašanok
fotografický dizajn (F): Mgr. art. Jana Kirschnerová
odevný dizajn (O): Mgr. Marianna Kajabová

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

grafika vizuálnych komunikácií (GVK): Mgr. art. Róbert Szegény
fotografia (FO): Mgr. art. Jana Kirschnerová
animovaná tvorba (AT): Ing. Martin Kokles
odevný a textilný dizajn (OTD): Mgr. Marianna Kajabová
interiérový dizajn (ID): Ing. arch. Katarína Michalková
filmová a mediálna tvorba (FMT): Ing. Martin Kokles

VEDÚCA ODDELENIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

Mgr. Jana Mináriková

—————————————————————————————

TRIEDNI UČITELIA

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

I.GO Mgr. art. Miriam Kulacsová
I.PF Mgr. Roman Balko
II.GPFO Mgr. Oľga Paulusová
III.GPFO Ing. Eva Cibulíková
IV.GPF Mgr. Marianna Kajabová

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

I.AT, II.AT, III.AT, I.FMT, II.FMT, III.FMT Mgr. art. Lukáš Šafař
I.FO Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
I.ID, II.ID Ing. arch. Katarína Michalková
I.GVK, II.GVK, III.GVK Mgr. art. Vojtech Ruman
I.OTD, II.OTD, III.OTD Mgr. Marianna Kajabová

—————————————————————————————

VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

Ing. Eva Cibulíková

KOORDINÁTOR PRE PROTIDROGOVÚ PREVENCIU

Mgr. Roman Balko

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Mgr. Oľga Paulusová

—————————————————————————————

GALÉRIA SUMEC

Mgr. Ľuboš Lehocký
Mgr. Marianna Kajabová

—————————————————————————————

PEDAGOGICKÁ RADA

- pedagogickí zamestnanci

—————————————————————————————

SPRÁVCA SIETE

Mgr. Dušan Kováč