Personálne obsadenie

VEDENIE ŠKOLY

Ing. Martin Kokles Riaditeľ školy: Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles Zriadovateľ: Bohumil Bača, akademický maliar Ing. Martin Kokles Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Jana Mináriková Mgr. art. Dalibor Bača Štatutárny zástupca zriaďovateľa školy Mgr. art. Dalibor Bača Štatutárny zástupca zriaďovateľa školy Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. Mgr. art. Dalibor Bača Marketing a nové projekty Mgr. art. Dalibor Bača Ekonomický úsek RNDr. Zdena Bačová Mgr. Justína Striešová Sekretariát Mgr. Justína Striešová

————————————————————————————-

VEDÚCI ODBORNÝCH ODDELENÍ

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

dizajn so zameraniami:
grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn (G): Mgr. Michal Mečár
priemyselný dizajn (P): Mgr. art. Peter Fašanok
fotografický dizajn (F): Mgr. art. Jana Kirschnerová
odevný dizajn (O): Mgr. Marianna Kajabová

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

grafika vizuálnych komunikácií (GVK): Mgr. art. Róbert Szegény
fotografia (FO): Mgr. art. Jana Kirschnerová
animovaná tvorba (AT): Ing. Martin Kokles
odevný a textilný dizajn (OTD): Mgr. Marianna Kajabová
interiérový dizajn (ID): Mgr. art. Peter Fašanok
filmová a mediálna tvorba (FMT): Ing. Martin Kokles

VEDÚCI ODDELENIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

Mgr. Jana Mináriková

————————————————————————————-

TRIEDNI UČITELIA

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

I.GP Mgr. Oľga Paulusová
I.OF Mgr. Patrik Pavlanský
II.GPFO Ing. Eva Cibulíková
III.GPF, IV.GPF Mgr. Marianna Kajabová

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

I.ID, III.ID Ing. Lenka Kurjanová
I.GVK, II.GVK, III.GVK Mgr. art. Vojtech Ruman
I.FO, II.FO, III.FO Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
I.AT, II.AT, I.FMT, II.FMT Ing. Martin Kokles
I.OTD, II.OTD Mgr. Marianna Kajabová

—————————————————————————————

VÝCHOVNÝ PORADCA

Ing. Eva Cibulíková

KOORDINÁTOR PRE PROTIDROGOVÚ PREVENCIU

Mgr. Roman Balko

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Mgr. Oľga Paulusová

————————————————————————————-

GALÉRIA SUMEC

kurátorka: Mgr. Marianna Kajabová

—————————————————————————————

PEDAGOGICKÁ RADA pedagogickí zamestnanci