i Interiérový dizajn

vedúci odboru:
Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.

pedagógovia:
Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Simona Kejmarová Mgr. art. Simona Kejmarová


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8621 Q Interiérový dizajn

ČO SA NAUČÍTE?

- používať programy ako AutoCAD, SketchUp, Photoshop na pokročilej úrovni
- využívať technické poznatky z architektúry a stavebníctva
- výborne kresliť podľa skutočnosti a kresbou vyjadriť návrh priestoru v celku aj v detaile
- zamerať zložitejší interiérový priestor a vytvoriť výkres pôvodného stavu
- vymyslieť a navrhnúť dispozíciu bytového aj verejného interiéru
- vymyslieť a navrhnúť kompletnú štúdiu interiéru
- vymyslieť a navrhnúť dekoráciu a scénografiu rozmanitých podujatí
- orientovať sa medzi firmami spolupracujúcimi s interiérovými dizajnérmi
- vytvoriť reprezentatívny plagát, prezentáciu a portfólio svojej práce

- kriticky, technicky a kreatívne myslieť
- výborne analyzovať zadania
- vytvárať premyslené a funkčné návrhy
- viesť s klientom dialóg k spokojnosti všetkých zúčastnených
- sebavedomo prezentovať výstupy svojej práce
- mať rozhľad a cit na poli interiéru, architektúry a umenia


Absolventky a absolventi študijného odboru interiérový dizajn sú kreatívni výtvarníci a profesionáli v oblasti tvorby nových konceptov interiérových riešení, ale aj inovácie starších koncepcií.

Ovládajú problematiku výtvarného riešenia rôznych typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich architektonického riešenia. Majú prehľad v dejinách umenia so zameraním na odbor architektúra a interiérový dizajn. Študenti a študentky dokážu ponúknuť klientom služby spojené s vytvorením príslušnej výtvarno-technickej dokumentácie, cenovej kalkulácie, ale aj odborné konzultácie a sprostredkovanie samotnej realizácie návrhu.

Absolventi a absolventky vedia čítať a kresliť technické výkresy, vytvárať pútavé skice a prezentačné kresby, vhodne pracovať s farbou, svetlom a povrchom, poznajú typické vlastnosti materiálov používaných v interiéri, ovládajú možnosti ich použitia a technológie spracovania.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi a absolventky majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj. Sú pripravení na úspešné fungovanie v podmienkach kreatívnych odvetví pracovného trhu, umeleckej praxe alebo na vysokoškolské štúdium výtvarného zamerania.

Nachádzajú uplatnenie najmä v tvorivej spolupráci s architektmi, dizajnérmi a projektantmi. Dosiahnuté vzdelanie im umožňuje vykonávať vlastné podnikateľské aktivity, uplatniť sa v zamestnaniach, kde sa vyžaduje primeraná úroveň teoretickej a praktickej prípravy v oblasti interiérového dizajnu a navrhovania kreatívnych priestorových riešení. Majú schopnosť samostatného praktického odborného výkonu.

Uplatňujú sa ako kreatívni dizajnéri a dizajnérky v interiérových a architektonických štúdiách a ateliéroch alebo projekčných kanceláriách.