Prihláška na pomaturitné vyššie odborné štúdium

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: 19. 6. 2018

ODBORY:

8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia

8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA

8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN

8258 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN

8257 Q MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU

Manažment umenia a dizajnu je možné študovať aj dištančnou formou.

Prihlášku doručte poštou/osobne najneskôr v deň prijímacích pohovorov na adresu:
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava.


1. TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: 19. 6. 2018
2. TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: 22. 8. 2018

Prijímacie konanie pozostáva z pohovoru s uchádzačom a z prezentácie portfólia/vlastných prác uchádzača.

INFO: +421 2 4341 0802

_

Vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista. Vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.

Študenti vyššieho odborného štúdia môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii SSUŠD v zahraničí.

Prílohy na stiahnutie: Kritéria prijatia na štúdium, Prihláška

temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium,_SSUŠD_Bratislava6.doc temp_file_Talentové_skúšky_kritéria_VOŠ_od_1_2_20181.pdf
.
.