Prihláška na pomaturitné vyššie odborné štúdium

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: JÚN 2019.
ZA PRIHLÁŠKU SA NEPLATÍ.

ODBORY:

8258 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA
8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia
8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN
8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN
8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
_
Prihlášku doručte poštou/osobne najneskôr v deň prijímacích pohovorov na adresu: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava.

1. TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: JÚN 2019

Prijímacie konanie pozostáva z pohovoru s uchádzačom a prezentácie portfólia / vlastných prác.

Súčasťou pohovoru môže byť aj krátky dotazník, zameraný na zistenie úrovne všeobecného prehľadu uchádzača v kultúre, resp. vo svojom odbore.


INFO: +421 918 776 114

_

Vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista. Vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.

Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. V tomto školskom roku vycestovali naši študenti na študijný pobyt do Estónska. Aktuálne rozvíjame spoluprácu aj so školami v Taliansku, Rakúsku a Slovinsku.

Prílohy na stiahnutie: Kritéria prijatia na štúdium, Prihláška

temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium,_SSUŠD_Bratislava6.doc temp_file_Talentové_skúšky_kritéria_VOŠ_od_1_2_20181.pdf
.
.