ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2007/2008

1. POLROK :

1.september 2007 - 31. január 2008 nástup žiakov 3. 9. 2007

2. POLROK :

1. február 2008 - 30. jún 2008 vyučovanie končí 27. júna 2008


MESIAC

PODUJATIA / ÚLOHY


Podľa pokynov

Prax 1.GVK, 2.GVK ( 5 týždňov ), 3.GVK (10 týždňov)

ved. SOP

Prax 3. GOPF 2 týždne

SEPTEMBER


3.9.

Otvorenie školského roku 2007/2008

4.9.

Triednické hodiny

4.9.

Pedagogicko-organizačné pokyny riaditeľkou školy

5.9.

Odovzdať časovo - tematické plány predmetov riad. a zást. riad.

12.9.-23.10.

Galéria SUMEC: výstava absolventa školy Mareka Jurčiaka

do 15.9.

Vypracovať jednotné kritériá hodnotenia v odb. predmetoch

do 15.9.

Odovzdať ročný plán práce odboru a plán koncepcie 2007-2011

po 15.9.

Vypísať TK, klas.hárky, upresniť počty žiakov v triedach

26.9.

Workshop / technika air brush s M. Jurčiakom

do 30.9.

Vyhotoviť katalógy pre 1.GOPF a 1. GVK PMŠ

do 30.9.

Odovzdať plány práce jednotlivých odborov, koordinátora PPa výchovného poradcu, plán exkurzií

do 30.9.

Žiaci 4.roč.písomne oznámia predmety a úroveň zvolenýchmaturit. predmetov a oznámia špeciálne vých.- vzdeláv.potreby.

priebežne

Absolvovanie školenia zápisu známok na net

OKTÓBER


priebežne

Aktualizácia web stránky

10.10.- 12.10.

Zápis hodnotenia do internetovej žiackej knižky

8.10.-10.10.

Kontrola triednych kníh a katalógov17.10 - 21.10

MODDOM - ART 2007 - INCHEBA24.10. o 16.00

Galéria SUMEC: Profil Dušana Juneka - výstava

24.10. o 17.00

Škola dizajnu pri vstupe do druhej dekády- stretnutie s rodičmi26.10.

Kontrola triednych kníh a katalógov

do 29.10.

Zverejnenie tém, okruhov na maturitné skúšky SJL,ANJ,TČOZ

do 29.10.

Prednáška pre maturantov ohľadne VŠ

do 29.10.

Výrobca tvorcovi - tvorca výrobcovi - vyhodnotenie súťaže

NOVEMBER


31.10 .- 2.11.

JESENNÉ PRÁZDNINY

5.11.

Začiatok vyučovania po prázdninách /pondelok/

priebežne

Prihlášky na vysoké školy 4. roč. a PMŠ

17.11.

Deň pracovného voľna /pondelok/

22.11.

Priebežná hodnotiaca porada za 1.štvrťrok

19.11. - 21.12

Prax žiakov 3.GVK PMŠ

22.11.- 20.12

Galéria SUMEC: M.Štraneková & B. Cigánová26.11.- 28.12

10. VÝROČIE SSUŠD /výstava-prezentácia-semináre/

Pálffyho palác28.11. - 2.12.

WORKSHOP Kremnica /plenér, kresba,prednášky-Dom VŠVU/DECEMBER


priebežne

Kontrola triednej dokumentácie

22.12.- 7.1.2007

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

JANUÁR


8.1.

Začiatok vyučovania po prázdninách /utorok/GALÉRIA SATELIT /scd/ - výstava SSUŠD23.1.

Inštalácia prác24. - 25.1.

Komisionálne skúšky z hlavného odborného predmetu28.1.

Klasifikačná porada za 1. polrok

25.1. 13.00-18.00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

31.1.

Odovzdávanie vysvedčení , Ceny riaditeľa školy

FEBRUÁR


1.2.

POLROČNÉ PRÁZDNINY

4.2.

Začiatok vyučovania po prázdninách /pondelok/

do 20.2.

Kontrola triednickej dokumentáciedo 28.2.

Predložiť vypracované maturitné zadania zo SJL,ANJ a maturit-


né témy z TČOZ

do 28.2.

Predložiť návrhy na praktické MS a absolventské skúšky

do 28.2.

Predložiť vypracované absolventské témy na ústnu časť skúšok

18.2.-22.2.

Prax žiakov 1.GVK, 2.GVK. 3.GVK PMŠ

25.2.-29.2.

JARNÉ PRÁZDNINY

MAREC
3..3.

Začiatok vyučovania po prázdninách /pondelok/

3.3.-14.3

Prax žiakov 3.GOF

11.3.

EČ a PFIČ maturitnej skúšky - slovenský jazyk a literatúra

12.3.

EČ a PFIČ maturitnej skúšky - anglický jazyk

13.3.

Prijímacie /talentové/ skúšky - 1. termín pre domaturitné štúdium

20.3.-25.3.

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

26.3.

Začiatok vyučovania po prázdninách /STREDA/

do 30.3.

Menovanie členov komisie na maturitnú skúšku

do 30.3.

Menovanie členov skúšobnej komisie na absolventskú skúšku

APRÍL


do 7.4.

Kontrola triednickej dokumentácie

16.4.

Inštalácia prác 4.VOD a 2.G PMŠ

17.4

Komisionálna skúška z HOP 4. VOD a 2.G PMŠ

21.4. o  14.00

Priebežná hodnotiaca porada za 3.štvrťrok 1.- 3.roč.,1.- 3.GVK

21.4.

Klasifikačná porada pre 4.VOD a 2.G PMŠ

22.4. - 23.5.

Praktická maturitná skúška 4.VD a 2.V PMŠ

MÁJ
1.5., 8.5.

Štátny sviatok /štvrtok/5.5.

Inštalácia prác 3. GVK PMŠ

6.5,

Komisionálna skúška z HOP 3.GVK PMŠ

7.5.

Klasifikačná porada za 2. polrok pre 3.GVK PMŠ

12.5.- 6.6.

Absolventská prax 3.GVK PMS

12.5.- 6.6.

Prax žiakov 1.GVK, 2.GVK PMŠ

21.5.

Inštalácie maturitných prác

22.-23.5.

Obhajoby praktických maturitných prác


Prehliadka maturitných prác žiakov pre rodičov

26.5.- 30.5.

Akademický týždeň pre 4.VOD a 2.G PMŠ

JÚN
2.6.- 4.6.

Ústne maturitné skúšky

9.6.-13.6.

Akademický týždeň pre 3.GVK PMŠ

10.6.

Prijímacie skúšky pre PMŠ, 2. kolo pre domat. štúdium

16.6.

Inštalácia absolventských prác

17.6.

Absolventská skúška 3.GVK PMŠ

24.6.

Inštalácia prác

20.6.

Komisionálne skúšky z hlavného odborného predmetu

23.6. o 10.00

Klasifikačná porada pre 1. - 3. roč., 1.GVK, 2. GVK PMŠ

23.6.od 12.00

Prehliadka prác žiakov pre verejnosť

24.6.-25.6.

Návšteva výstav v galériách26.6.

Upratovanie tried, odovzdávanie učebníc, triednicke práce

27.6. o 9.00

Odovzdávanie vysvedčení

do 30.6.

Predložiť hodnotiacu správu odborov za rok 2007/2008do 30.6.

Kontrola triednych kníh, katalógov28.6.-31.8

LETNÉ PRÁZDNINY2.9. o 9.00

ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA