Program doučovania kresby pre našich študentov/-ky

12/2021


Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie od 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021. Cieľom výzvy bolo podporiť tie stredné školy, ktoré mali prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v hodinách mimo vyučovania.
Vďaka tomu, že Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču uspela so svojou žiadosťou o zapojenie sa do programu, sme mohli pre našich študentov a študentky realizovať doučovanie - víkendové kurzy kresby.

V rámci programu Spolu úspešnejší 2021 sme realizovali od októbra do decembra 2021 víkendové kurzy kresby pre študentky a študentov Školy dizajnu, vďaka ktorým sa mohli zdokonaliť v kresbe zátišia, portrétu a figúry a zvýšiť tak svoje šance na úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na vysoké školy, zlepšiť svoje zručnosti a kompetencie vďaka ktorým sa búdú môcť lepšie uplatniť v profesiách vyžadujúcich aj výtvarné zručnosti, alebo zdokonaliť sa v kresbe, “dobehnúť”, o čo prišli vplyvom epidemických opatrení a zatvorených škôl a zlepšiť tak aj svoj prospech na Škole dizajnu.

Pandémia Covid – 19 zasiahla okrem iného aj deti a mládež, či už po vedomostnej alebo psychickej stránke. Mnohým nestačilo dištančné vzdelávanie, alebo nemali na to vhodné podmienky. Cieľom programu Spolu úspešnejší 2021 Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR preto bolo zmierniť dopady pandémie a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania, a tým zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov stredných škôl, ktoré žiaci potrebujú pre ich uplatnenie sa na trhu práce, v spoločnostia v ďalšom vzdelávaní.

Doučovanie - kurzy kresby zabezpečujú pedagógovia Mgr. art. Peter Ilčík, ktorý je zároveň koordinátorom projektu, Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková a Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez pre skupiny max 5 študentiek/-ov.Program Spolu úspešnejší 2021 je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.