d 8297 M Fotografický dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Bc. art. Ema Lančaričová


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8297 M

ČO SA NAUČÍTE?

- poznať technologické postupy klasickej fotografie a technológiu digitálnej fotografie
- vedieť uplatniť variabilné technologické postupy v tvorivom procese a realizácii zákaziek
- pružne vytvoriť výtvarný návrh a jeho realizáciu v danom časovom limite
- používať tradičné i moderné výrazové prostriedky
- poznať jednotlivé druhy fotografie a ich špecifiká (od reklamnej, cez dokumentárnu až po voľnú výtvarnú fotografiu) a vedieť ich aplikovať vo svojej práci
- rutinne ovládať programy ako Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
- zvládnuť technickú prípravu zákazky pre finálnu výrobu – tlač
- mať prehľad o možnostiach, uplatnení a využití písma v grafickom a fotografickom dizajne
- technológiu a kreatívne princípy videotvorby, prácu s videotechnikou, spracovanie záznamu s využitím dostupných počítačových technológií

- pracovať kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo
- mať prehľad v dejinách umenia a histórii fotografie
- analyzovať a vo vlastnej práci aplikovať súčasné trendy vizuálnej komunikácie
- kultivovane a rozmanitými spôsobmi prezentovať svoju prácu


Ťažiskom odborného vzdelávania vo vzdelávacom programe je oblasť fotografického dizajnu, v ktorom sú obsiahnuté všetky druhy a aspekty fotografie. Témy jednotlivých zadaní sú postavené tak, aby zahŕňali prevažne problematiku úžitkovej a aplikovanej fotografie – reklamná, módna, portrétna a reportážna fotografia, fotografia architektúry a plastiky, ale aj výtvarne štylizovanú fotografiu – fotografický dokument, ilustrácie, fotografia krajiny, inscenovaná fotografia. Na konkrétnych zadaniach sa študenti oboznamujú aj s funkciou a požiadavkami grafického dizajnu a s uplatnením typografie. Navrhujú grafické riešenia a realizujú jednotlivé formy grafického dizajnu, v ktorých fotografia nachádza uplatnenie ako napríklad reklamný inzerát, obrazová publikácia, plagát, kalendár, booklet hudobného alebo reprezentačného CD a podobne. Vo vyšších ročníkoch si osvojujú základy a technológiu videotvorby. Oboznamujú sa s princípmi tvorby a realizácie videodiela, na základe čoho realizujú vlastné videoprojekty podľa zadaní pedagóga. Súčasťou vzdelávacieho programu je znalosť práce na počítači v rámci grafických programov určených na postprodukciu fotografií, vektorovú grafiku, prácu s typografiou a programov určených na spracovávanie videozáznamu


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent sa uplatňuje v oblasti mediálnej vizuálnej komunikácie ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti reklamy, fotografie, televíznej tvorby a filmu alebo v grafických štúdiách či vo fotografických médiách.