8299 M Dizajn interiéru

vedúci odboru:
Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

pedagógovia:
Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Bc. Oleksandra Bakushina Bc. Oleksandra Bakushina


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8299 M

ČO SA NAUČÍTE?

- vymyslieť a navrhnúť dispozíciu bytového interiéru
- vymyslieť a navrhnúť jednoduché prvky interiéru
- zamerať jednoduchý interiérový priestor a vytvoriť výkres pôvodného stavu
- používať programy ako AutoCAD, SketchUp, Photoshop
- základné technické poznatky z architektúry a stavebníctva
- výborne kresliť podľa skutočnosti a zvládnuť tradičné kresliarske techniky
- kresbou vyjadriť návrh priestoru a jeho prvkov
- mať rozhľad medzi dizajnérskymi firmami
- vytvoriť reprezentatívny plagát, prezentáciu a portfólio svojej práce

- analyticky, technicky a kreatívne myslieť
- vytvárať premyslené a funkčné návrhy
- sebavedomo prezentovať výstupy svojej práce
- logicky si obhájiť svoj návrh
- mať prehľad v dianí na poli interiéru, architektúry a umenia


Študentky a študenti odboru sa venujú teórii a dizajnérskej praxi v oblasti navrhovania interiérov a jednotlivých interiérových prvkov, majú prehľad v dejinách umenia a dizajnu, sledujú súčasné trendy v dizajne, učia sa zvládať navrhovanie, konštruovanie, modelovanie a technologické postupy pri tvorbe interiérových objektov.

Počas štyroch rokov štúdia sa učia zmysluplne využívať rôzne dizajnérske a technologické prístupy, používať rozmanité materiály a ovládať viaceré počítačové programy vhodné na navrhovanie objektov a interiérových doplnkov, tvorbu 3D vizualizácií a výtvarno-technickej dokumentácie.

Skúmajú problematiku výtvarného riešenia rôznych typov interiérov v nadväznosti na technickú a estetickú stránku ich architektonického rámca. Formujú si svoj vlastný dizajnérsky názor, rozvíjajú vlastnú kreativitu a svoje schopnosti.

Významným aspektom štúdia je rešpektovanie interdisciplinárnych presahov odboru smerom k priemyselnému dizajnu, architektúre, scénografii, divadlu, filmu a voľnému výtvarnému umeniu.

Absolventi a absolventky vedia pracovať v 3D programoch, vedia vytvárať 3D vizualizácie a návrhy interiérových riešení, dokážu vhodne pracovať s farbou, svetlom, povrchom a rozmanitými vlastnosťami materiálov používaných v rôznych prostrediach, ovládajú možnosti ich použitia a technológie spracovania. Dokážu pracovať samostatne alebo v tíme a môžu sa uplatniť v dizajnérskych dielňach, interiérových a architektonických štúdiách, filmových a divadelných dielňach alebo všade tam, kde sa vyžaduje kreativita, znalosť práce s 3D programami, schopnosť tvoriť rozmanité vizualizácie či navrhovať funkčné, materiálovo rozmanité a technologicky i esteticky vhodne riešené prvky interiéru a architektúry.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi sa uplatňujú ako kreatívni dizajnéri a dizajnérky v interiérových a architektonických štúdiách a ateliéroch alebo projekčných kanceláriách.

Študenti a absolventi odboru