d 8606 M Fotografický dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Radovan Dranga


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8606 M

ČO SA NAUČÍTE?

- poznať technologické postupy klasickej fotografie a technológiu digitálnej fotografie
- vedieť uplatniť variabilné technologické postupy v tvorivom procese a realizácii zákaziek
- pružne vytvoriť výtvarný návrh a jeho realizáciu v danom časovom limite
- používať tradičné i moderné výrazové prostriedky
- poznať jednotlivé druhy fotografie a ich špecifiká (od reklamnej, cez dokumentárnu až po voľnú výtvarnú fotografiu) a vedieť ich aplikovať vo svojej práci
- rutinne ovládať programy ako Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
- zvládnuť technickú prípravu zákazky pre finálnu výrobu – tlač
- mať prehľad o možnostiach, uplatnení a využití písma v grafickom a fotografickom dizajne
- technológiu a kreatívne princípy videotvorby, prácu s videotechnikou, spracovanie záznamu s využitím dostupných počítačových technológií

- pracovať kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo
- mať prehľad v dejinách umenia a histórii fotografie
- analyzovať a vo vlastnej práci aplikovať súčasné trendy vizuálnej komunikácie
- kultivovane a rozmanitými spôsobmi prezentovať svoju prácu


Ťažiskom odborného vzdelávania vo vzdelávacom programe je oblasť fotografického dizajnu, v ktorom sú obsiahnuté všetky druhy a aspekty fotografie. Témy jednotlivých zadaní sú postavené tak, aby zahŕňali prevažne problematiku úžitkovej a aplikovanej fotografie – reklamná, módna, portrétna a reportážna fotografia, fotografia architektúry a plastiky, ale aj výtvarne štylizovanú fotografiu – fotografický dokument, ilustrácie, fotografia krajiny, inscenovaná fotografia. Na konkrétnych zadaniach sa študenti oboznamujú aj s funkciou a požiadavkami grafického dizajnu a s uplatnením typografie. Navrhujú grafické riešenia a realizujú jednotlivé formy grafického dizajnu, v ktorých fotografia nachádza uplatnenie ako napríklad reklamný inzerát, obrazová publikácia, plagát, kalendár, booklet hudobného alebo reprezentačného CD a podobne. Vo vyšších ročníkoch si osvojujú základy a technológiu videotvorby. Oboznamujú sa s princípmi tvorby a realizácie videodiela, na základe čoho realizujú vlastné videoprojekty podľa zadaní pedagóga. Súčasťou vzdelávacieho programu je znalosť práce na počítači v rámci grafických programov určených na postprodukciu fotografií, vektorovú grafiku, prácu s typografiou a programov určených na spracovávanie videozáznamu


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent sa uplatňuje v oblasti mediálnej vizuálnej komunikácie ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti reklamy, fotografie, televíznej tvorby a filmu alebo v grafických štúdiách či vo fotografických médiách.