t 8610 Q Odevný a textilný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Bažik Božović Mgr. art. Maja Bažik Božović Mgr. art. Henrieta Kurčíková Mgr. art. Henrieta Kurčíková


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

ČO SA NAUČÍTE?

- samostatne navrhnúť a zhotoviť odev a odevnú kolekciu
- samostatne vytvoriť strihy a nákresy odevov a ich modelovú úpravu podľa vopred zvoleného materiálu a nákresu, vhodne kombinovať a kreatívne využívať rôzne textilné i alternatívne materiály pri tvorbe odevu
- samostatne vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu v časovom limite
- zvládnuť základné textilné ručné techniky
- ovládať rôzne druhy šijacích strojov a obsluhovať špeciálne stroje a žehliacu techniku
- uplatniť technologické poznatky v tvorivom procese a realizácii zákaziek s ohľadom na použité materiály, technické, estetické a ekonomické požiadavky
- tvoriť tak, aby ste neškodili životnému prostrediu
- ovládať grafické programy

- analyzovať a hodnotiť produkty odevného a textilného dizajnu z  technologického, funkčného, estetického a ekologického hľadiska
- vyhľadávať a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci
- multimediálne zaznamenávať, spracovávať a kultivovane prezentovať vlastnú tvorbu formou portfólia, výstavy alebo módnej prehliadky
- mať prehľad v dejinách odievania a dejinách umenia
- základné vedomosti z ekonomiky a marketingu, aby ste si mohli založiť vlastnú značku


Absolventi štúdia majú znalosti z dejín a teórie výtvarného umenia, dejín odevu, histórie i súčasných podôb a trendov odevného a textilného dizajnu a technologické vedomosti z odevnej praxe.

Študentky a študenti vedia využívať kreatívnu kresliarsku štylizáciu a ovládajú módnu kresbu. Počas štúdia získavajú zručnosť v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu, čo im poskytuje priestor na naplnenie ich predstáv o originálnom módnom odeve či textilnom dizajne. Na základe získaných znalostí a zručností dokážu absolventi zároveň transformovať voľnú tvorbu do podoby odevnej konfekcie.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi študijného odboru odevný a textilný dizajn sú vzdelaní odborníci a odborníčky so schopnosťou samostatného výtvarného myslenia. V praxi si nachádzajú uplatnenie najmä ako profesionáli v navrhovaní a zhotovovaní odevov a odevných kolekcií, módni návrhári a návrhárky, tvorcovia autorských textílií a textilní dizajnéri. Dokážu založiť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v odbore. Môžu sa uplatniť aj ako módni poradcovia.