8614 M Dizajn interiéru

vedúci odboru:
Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.

pedagógovia:
Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Štefan Sekáč Mgr. art. Štefan Sekáč


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8614 M

ČO SA NAUČÍTE?

- vymyslieť a navrhnúť dispozíciu bytového interiéru
- vymyslieť a navrhnúť jednoduché prvky interiéru
- zamerať jednoduchý interiérový priestor a vytvoriť výkres pôvodného stavu
- používať programy ako AutoCAD, SketchUp, Photoshop
- základné technické poznatky z architektúry a stavebníctva
- výborne kresliť podľa skutočnosti a zvládnuť tradičné kresliarske techniky
- kresbou vyjadriť návrh priestoru a jeho prvkov
- mať rozhľad medzi dizajnérskymi firmami
- vytvoriť reprezentatívny plagát, prezentáciu a portfólio svojej práce

- analyticky, technicky a kreatívne myslieť
- vytvárať premyslené a funkčné návrhy
- sebavedomo prezentovať výstupy svojej práce
- logicky si obhájiť svoj návrh
- mať prehľad v dianí na poli interiéru, architektúry a umenia


Študentky a študenti odboru sa venujú teórii a dizajnérskej praxi v oblasti navrhovania interiérov a jednotlivých interiérových prvkov, majú prehľad v dejinách umenia a dizajnu, sledujú súčasné trendy v dizajne, učia sa zvládať navrhovanie, konštruovanie, modelovanie a technologické postupy pri tvorbe interiérových objektov.

Počas štyroch rokov štúdia sa učia zmysluplne využívať rôzne dizajnérske a technologické prístupy, používať rozmanité materiály a ovládať viaceré počítačové programy vhodné na navrhovanie objektov a interiérových doplnkov, tvorbu 3D vizualizácií a výtvarno-technickej dokumentácie.

Skúmajú problematiku výtvarného riešenia rôznych typov interiérov v nadväznosti na technickú a estetickú stránku ich architektonického rámca. Formujú si svoj vlastný dizajnérsky názor, rozvíjajú vlastnú kreativitu a svoje schopnosti.

Významným aspektom štúdia je rešpektovanie interdisciplinárnych presahov odboru smerom k priemyselnému dizajnu, architektúre, scénografii, divadlu, filmu a voľnému výtvarnému umeniu.

Absolventi a absolventky vedia pracovať v 3D programoch, vedia vytvárať 3D vizualizácie a návrhy interiérových riešení, dokážu vhodne pracovať s farbou, svetlom, povrchom a rozmanitými vlastnosťami materiálov používaných v rôznych prostrediach, ovládajú možnosti ich použitia a technológie spracovania. Dokážu pracovať samostatne alebo v tíme a môžu sa uplatniť v dizajnérskych dielňach, interiérových a architektonických štúdiách, filmových a divadelných dielňach alebo všade tam, kde sa vyžaduje kreativita, znalosť práce s 3D programami, schopnosť tvoriť rozmanité vizualizácie či navrhovať funkčné, materiálovo rozmanité a technologicky i esteticky vhodne riešené prvky interiéru a architektúry.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi sa uplatňujú ako kreatívni dizajnéri a dizajnérky v interiérových a architektonických štúdiách a ateliéroch alebo projekčných kanceláriách.